Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Chlachula Lukáš . Zobrazit všechny články

Adjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu

04/2022 MUDr. Lukáš Chlachula
Karcinom prsu je heterogenní skupina nádorového onemocnění, která dlouhodobě stojí na prvním místě, co se četnosti výskytu u žen týče. Incidence tohoto onemocnění má v posledních letech v rozvinutých zemích tendenci zpomalujícího růstu, v České republice se jedná dokonce o mírný pokles. Toto zpomalení růstu incidence je jistě dáno adekvátním fungováním screeningových programů a důslednou osvětou pacientek.
CELÝ ČLÁNEK

Biosimilární bevacizumab - Mvasi® (ABP215)

02//2021 MUDr. Lukáš Chlachula
Monoklonální protilátky vůči různým strukturám představují v onkologické léčbě významný milník a tvoří jasně etablovanou skupinu protinádorové terapie. Jejich uplatnění však nacházíme prakticky ve všech oborech medicíny. Mezi jedny z prvních masově etablovaných v onkologické praxi patří bevacizumab. Existují ale i biosimilární léčiva, která nejsou identickými generickými kopiemi referenčních léčiv, nicméně vykazují vlastnosti s referenčním přípravkem shodné. Mvasi® je první biosimilární přípravek k bevacizumabu schválený FDA a EMA k léčbě velké skupiny nádorových onemocnění. Specifickým procesem schválení (totality of evidence, TOE) prokázal stejné vlastnosti včetně účinnosti jako referenční produkt (bevacizumab).
CELÝ ČLÁNEK

Téměř kompletní spontánní regrese spinocelulárního plicního karcinomu - kazuistika

05/2020 MUDr. Lukáš Chlachula
Ačkoli má jak incidence, tak i mortalita plicních karcinomů v posledních letech v České republice spíše klesající tendenci, stále patří mezi jedny z nejčastějších nádorových onemocnění u nás u obou pohlaví. V posledních letech jsme schopni pacientům nabídnout stále více přípravků, které v boji s tímto zákeřným onemocněním využívají přirozené vlastnosti jejich vlastního imunitního systému. Níže zdokumentovaný případ popisuje spontánní regresi spinocelulárního plicního nádoru.
CELÝ ČLÁNEK

Ramucirumab v léčbě karcinomu žaludku

04/2020 MUDr. Lukáš Chlachula
Karcinom žaludku patří v České republice mezi malignity s klesající incidencí v čase, celosvětově jde o třetí nejčastější příčinu úmrtí na onkologickou diagnózu. Nejčastějším histologickým podtypem je adenokarcinom. Léčba adenokarcinomu žaludku je vždy komplexní, zahrnující operativu, chemoterapii, radioterapii i cílenou terapii. Ramucirumab je monoklonální protilátka proti receptoru vaskulárního endoteliálního růstového faktoru 2 (vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR-2), která blokuje vazbu specifického ligandu a tím brání přenosu signálu a spuštění signální dráhy vedoucí k nádorové neoangiogenezi. Účinnost byla popsána ve dvou studiích - RAINBOW a REGARD.
CELÝ ČLÁNEK

Radioterapie, imunoterapie, abskopální efekt. Nová cesta?

01/2020 Speciální vydání - MUDr. Lukáš Chlachula
Radioterapie je jedna z metod léčebného armamentaria, využívaná ve všech stadiích nádorového onemocnění. V drtivé většině je indikací radioterapie lokální ošetření nádorového ložiska. Využitím moderních technik lze zvýšit efektivitu za současného snížení nežádoucích účinků. Četné literární zdroje popisují i tzv. abskopální efekt - imunitně zprostředkovanou odpověď neozářených nádorových buněk. Kombinace s imunoterapií, tzv. checkpoint inhibitory (anti-CTLA-4, anti-PD-1 a anti-PD-LI), přináší nové možnosti v posílení komplexního protinádorového účinku za současného využití abskopálního efektu.
CELÝ ČLÁNEK