Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Blažek Tomáš . Zobrazit všechny články

Možnosti systémové terapie nádorů hlavy a krku

06/2021 MUDr. Tomáš Blažek; MUDr. Jana Jackaninová; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
Nádory hlavy a krku jsou heterogenní skupinou nádorů s odlišnou prognózou a odpovědí na onkologickou léčbu v závislosti na histologickém typu nádoru, lokalizaci a stadiu. Zvláštní pozornost je věnována problematice léčby metastazujících nádorů a nádorů lokálně relabujících, neresekabilních, u kterých jsou vyčerpány možnosti lokální léčby. Hlavní léčebnou modalitou u těchto pacientů je systémová terapie. V minulosti byly léčebné možnosti omezené na indikaci paliativní systémové chemoterapie, jejíž účinnost nedosahovala uspokojivých výsledků ve smyslu zlepšení přežívání pacientů. Navíc byla zatížena poměrně širokým spektrem nežádoucích účinků. V posledních deseti letech však systémová terapie nádorů hlavy a krku zaznamenává poměrně zásadní změny a pokroky, které vedou ke zlepšení onkologických výsledků léčby a v některých případech i snížení toxicity, resp. nežádoucích účinků spojených s léčbou. Terapie cílená na signální molekuly a povrchové receptory lokalizované na buňkách nádoru a imunitního systému pacienta nabízí nové perspektivy nejen z pohledu zlepšení celkového přežití, ale především kvality života během léčby. Záměrem tohoto souhrnného článku je poskytnout přehled současných možností paliativní systémové terapie skupiny nádorů v oblasti hlavy a krku.
CELÝ ČLÁNEK

Nové možnosti léčby uroteliálního karcinomu močového měchýře v éře imunoterapie

05/2021 MUDr. Tomáš Blažek; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
Léčba uroteliálního karcinomu močového měchýře zaznamenává v průběhu poslední dekády znatelné změny a pokroky. Velkou měrou se na tom podílejí nové poznatky v oblasti imunoonkologie. Konvenční léčebné modality, tzn. chirurgická léčba, radioterapie a systémová chemoterapie jsou nově rozšířeny o možnosti imunoterapie. Historicky lze k prvním imunoterapeutickým léčebným postupům zařadit použití atenuované vakcíny Bacillus Calmette-Guérin (BCG). Vakcína byla indikována pro terapii povrchových, neinvazivních uroteliálních karcinomů močového měchýře. Studium imunitních mechanismů a interakcí v nádorovém mikroprostředí podpořené zkušenostmi s účinností BCG vakcíny přispělo k rozvoji imunoterapie. V moderní éře imunoterapie se uplatňují nové aktivní molekuly, tzv. checkpoint inhibitory. Využití těchto aktivních molekul cílených na povrchové receptory lokalizované na buňkách nádoru a imunitního systému pacienta přináší nové perspektivy v systémové léčbě metastazujícího a lokálně pokročilého uroteliálního karcinomu močového měchýře. Specifika imunoterapie především z pohledu účinnosti, tolerance a profilu nežádoucích účinků, které se z velké míry promítají do kvality života pacientů, činí imunoterapii vedle konvenční systémové chemoterapie novou, alternativní modalitou. Cílem tohoto článku je poskytnutí přehledu o současných možnostech systémové terapie karcinomu močového měchýře s využitím imunoterapie, resp. checkpoint inhibitorů.
CELÝ ČLÁNEK

Radioterapie nemalobuněčného karcinomu plic a konsolidační léčba s durvalumabem

02/2020 Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA; MUDr. Tomáš Blažek; MUDr. PharmDr. Jan Dvořák
Léčba inoperabilního nemalobuněčného karcinomu plic stadia III je založena na konkomitantní chemoradioterapii. Většina pacientů se však dožívá relapsu onemocnění. Snahy o zlepšení výsledků vedly přes různé kombinace cytostatik podaných současně s radioterapií nebo po jejím skončení, zlepšení techniky ozáření nebo zvýšení aplikované dávky záření. K významnějšímu zlepšení přežití bez progrese i celkovému přežití však vedla až kombinace konkomitantní chemoradioterapie s imunoterapií. Ve studii PACIFIC byl po dokončení chemoradioterapie podáván jako konsolidační léčba durvalumab. Výsledky studie jsou podrobně diskutovány v článku a znamenají změnu současné klinické praxe a nový standard v léčbě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic III. stadia.
CELÝ ČLÁNEK

Radioterapie mozkových metastáz v éře cílené terapie a imunoterapie

01/2020 Speciální vydání - MUDr. Tomáš Blažek
Terapie mozkových metastáz se dostává do popředí zájmu díky novým možnostem paliativní systémové terapie a pokrokům v lokální terapii. Zdokonalení technik radioterapie, cílená terapie a imunoterapie znatelně ovlivnily prognózu pacientů i jejich celkové přežití. Zásadní roli přitom hraje počet metastáz, jejich lokalizace, histologický typ a přítomnost či absence klíčových struktur (receptorů, ligandů) pro cílení terapie. Záměrem tohoto souhrnného článku je poskytnout přehled současných léčebných možností a nastínit, jakým směrem se bude ubírat radioterapie mozkových metastáz.
CELÝ ČLÁNEK

Význam radioterapie primárního tumoru u pacientů se synchronními metastázami

01/2020 Speciální vydání - Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.; MUDr. Tomáš Blažek; MUDr. Marián Liberko
Radioterapie má velmi důležité místo v léčbě nádorových onemocnění. Obvykle se používá v léčbě lokalizovaného onemocnění v kombinaci s chirurgickým výkonem nebo jako léčba kurativní s chemoterapií nebo bez ní. U generalizovaného onemocnění má zpravidla paliativní záměr s cílem ulevit pacientovi od potíží. Nicméně s rozvojem radioterapeutických technik se posunují i indikace radioterapie. Využívá se radikálních dávek záření a technik také v léčbě metastazujícího onemocnění s cílem zlepšit nejen lokální kontrolu, ale i celkové přežití. Preklinické a experimentální studie totiž prokazují systémové účinky radioterapie, které ovlivní imunitní reakce působící i na ložiska nádoru mimo ozařovaný objem. Novou příležitost pak představuje kombinace radioterapie s imunoterapií. Cílem sdělení je přehled prací a studií, které se zabývají přínosem radioterapie primárního nádoru u synchronního metastazujícího onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Studie LATITUDE a současné perspektivy v léčbě metastazujícího, hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

01/2020 MUDr. Tomáš Blažek
Léčba karcinomu prostaty zaznamenala za posledních 10 let výrazné pokroky. V terapii lokalizovaných stadií je kladen důraz na kvalitu života pacientů po radikální léčbě a snahu o minimalizaci pozdních nežádoucích účinků léčby. Pacienti dosahují velmi dobrých léčebných výsledků a jejich celkové přežití, resp. nádorově specifické přežití je ve srovnání s jinými malignitami znatelně lepší. Podobný trend lze zaznamenat v případech generalizovaného onemocnění. Pokroky v paliativní systémové terapii metastatického karcinomu prostaty se pozitivně promítly do zlepšení celkového, resp. nádorově specifického přežití. Terapie cílená na androgenní receptor nabízí pacientům s generalizovaným karcinomem prostaty nové perspektivy nejen z pohledu zlepšení celkového přežití, ale především kvality života během léčby. Záměrem tohoto souhrnného článku je poskytnout přehled současných možností terapie metastazujícího, hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
CELÝ ČLÁNEK