Možnosti systémové terapie nádorů hlavy a krku

06/2021

MUDr. Tomáš Blažek1,2; MUDr. Jana Jackaninová1; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA2

1 Onkologická klinika LF OU a FN Ostrava

2 Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Nádory hlavy a krku jsou heterogenní skupinou nádorů s odlišnou prognózou a odpovědí na onkologickou léčbu v závislosti na histologickém typu nádoru, lokalizaci a stadiu. Zvláštní pozornost je věnována problematice léčby metastazujících nádorů a nádorů lokálně relabujících, neresekabilních, u kterých jsou vyčerpány možnosti lokální léčby. Hlavní léčebnou modalitou u těchto pacientů je systémová terapie. V minulosti byly léčebné možnosti omezené na indikaci paliativní systémové chemoterapie, jejíž účinnost nedosahovala uspokojivých výsledků ve smyslu zlepšení přežívání pacientů. Navíc byla zatížena poměrně širokým spektrem nežádoucích účinků. V posledních deseti letech však systémová terapie nádorů hlavy a krku zaznamenává poměrně zásadní změny a pokroky, které vedou ke zlepšení onkologických výsledků léčby a v některých případech i snížení toxicity, resp. nežádoucích účinků spojených s léčbou. Terapie cílená na signální molekuly a povrchové receptory lokalizované na buňkách nádoru a imunitního systému pacienta nabízí nové perspektivy nejen z pohledu zlepšení celkového přežití, ale především kvality života během léčby. Záměrem tohoto souhrnného článku je poskytnout přehled současných možností paliativní systémové terapie skupiny nádorů v oblasti hlavy a krku.

 

Klíčová slova

nádory hlavy a krku, neresekabilní lokálně relabující nebo metastazující karcinom hlavy a krku, EGFR, PD-1/PD-L1, imunoterapie, checkpoint inhibitory, pembrolizumab, nivolumab, cetuximab

 

SUMMARY

Head and neck tumors are a heterogeneous group of tumors with different prognosis and response to treatment depending on location, stage and histological type of the tumor. Particular attention is focused on the treatment of metastatic and locally recurrent, unresectable tumors with limited local treatment options. Systemic therapy is the main and preferred treatment modality in this group of patients. In the past, the treatment was based on palliative systemic chemotherapy. Its effect was ambiguous and did not improve overall survival. In addition, the use of chemotherapy was associated with several types of side effects. However, in the last ten years, palliative systemic therapy of head and neck tumors is in rapid progress in the light of targeted therapy. Therapy targeted on signal molecules and receptors located on the patienťs tumor cells and the immune system offers new perspectives which leads to improving global treatment results. The advances are associated not only with improved overall survival but also in reduction of toxicity or side effects associated with treatment, which ultimately affects the quality of life of patients. The purpose of this article is to provide an overview of the current possibilities of palliative systemic therapy for a group of head and neck tumors.

 

Key words

head and neck cancer, locally incurable recurrent or metastatic head and neck tumor, EGFR, PD-1/PD-L1, immunotherapy, checkpoint inhibitors, pembrolizumab, nivolumab, cetuximab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM