11/2016

Účinek biochemoterapie u kolorektálního karcinomu v 1. linii - kombinace FOLFOX + panitumumab

11/2016 Zuzana Donátová, Jitka Abrahámová
Kolorektální karcinom je jedním z nejčastěji se vyskytujících onkologických onemocnění v České republice. Chemoterapie v kombinaci s cílenou léčbou je základní volbou v terapii metastazujícího nebo primárního neoperabilního kolorektálního karcinomu. Účinek přidání panitumumabu k režimu FOLFOX v první linii a k režimu FOLFIRI v první a druhé linii léčby metastazujího kolorektálního karcinomu s genem KRAS divokého typu byla prokázána v randomizovaných klinických studiích fáze III. Panitumumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka blokující receptor pro epidermální růstový faktor. Profil bezpečnosti panitumumabu v kombinaci s chemoterapií je dobrý.
CELÝ ČLÁNEK

Osimertinib v léčbě NSCLC

11/2016 Libor Havel
Mutace T790M je nejčastější příčinnou sekundární rezistence na tyrosinkinázové inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) první generace (gefitinib, erlotinib) a druhé generace (afatinib). Osimertinib je tyrosinkinázový inhibitor třetí generace EGFR účinný při rezistenci navozené T790M. Sdělení zahrnuje popis klinického vývoje osimertinibu a kasuistiku první nemocné léčené osimertinibem v České republice.
CELÝ ČLÁNEK

Ovariální karcinom - léčebné možnosti na podkladě uvedené kasuistiky

11/2016 Tomáš Svoboda
Karcinom ovaria je spojen s nejvyšší mortalitou mezi gynekologickými malignitami. V pokročilém stádiu onemocnění jsou léčebné výsledky systémové léčby neuspokojivé a ani moderní cílená léčiva kurabilitu nezlepšují. Jediným kurativním postupem je chirurgická R0 resekce bez ponechaného rezidua. Při nejasné roli radioterapie, která se přesto do léčebného algoritmu karcinomu ovaria alespoň částečně vrací, je hlavním problémem pozdní záchyt onemocnění vlivem chybějícího funkčního screeningu. U nejvíce rizikové populace žen s pozitivitou mutace BRCA 1 a BRCA 2 by mohlo pomoci časnější provedení profylaktické hysterektomie s oboustrannou adnexetomií. Tento článek se na podkladě uvedené kasuistiky zabývá základními otázkami spojenými s karcinomem ovaria.
CELÝ ČLÁNEK