Ovariální karcinom - léčebné možnosti na podkladě uvedené kasuistiky

11/2016

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum FN Plzeň

 

SOUHRN

Karcinom ovaria je spojen s nejvyšší mortalitou mezi gynekologickými malignitami. V pokročilém stádiu onemocnění jsou léčebné výsledky systémové léčby neuspokojivé a ani moderní cílená léčiva kurabilitu nezlepšují. Jediným kurativním postupem je chirurgická R0 resekce bez ponechaného rezidua. Při nejasné roli radioterapie, která se přesto do léčebného algoritmu karcinomu ovaria alespoň částečně vrací, je hlavním problémem pozdní záchyt onemocnění vlivem chybějícího funkčního screeningu. U nejvíce rizikové populace žen s pozitivitou mutace BRCA 1 a BRCA 2 by mohlo pomoci časnější provedení profylaktické hysterektomie s oboustrannou adnexetomií. Tento článek se na podkladě uvedené kasuistiky zabývá základními otázkami spojenými s karcinomem ovaria.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom ovaria, chemoterapie, optimální debulking, R0 resekce, imunoterapie, paclitaxel, radioterapie

 

SUMMARY

Ovarian cancer is associated with highest mortality between gynecologic malignancies. Systemic therapy treatment results in advanced disease are unsatisfied and even modern targeted therapy does not improve curability. The only one curative method is provided by surgical R0 resection without any residual tumor left. Regardless of unknown role of radiation therapy which is at least partly returning back to ovarian cancer treatment algorithm late disease detection influenced by the absence of functional screening introduce the main problem. In women with highest risk due to BRCA 1 and 2 mutations positivity earlier surgery with prophylactic hysterectomy and bilateral salpingooophorectomy might be helpful. Major questions problems associated with ovarian cancer on the basis of a case report are adressed in this article.

 

KEY WORDS

ovarian cancer, chemotherapy, optimal debulking, R0 resection, immunotherapy, paclitaxel, radiation therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM