Léčba pacientky s extenzivním stadiem malobuněčného plicního karcinomu pomocí durvalumabu – kazuistika

02/2024

MUDr. Marie Drosslerová

Pneumologická klinika, 1. LF UK a Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Extenzivní stadium malobuněčného plicního karcinomu (extensive-stage small cell lung cancer, ES-SCLC) je malignita se stále špatnou prognózou. Pacienti s ES-SCLC by měli být v první linii první čtyři cykly léčeni kombinací platiny s etoposidem a s durvalumabem anebo s atezolizumabem, následně by měli pokračovat udržovací imunoterapií. Zmíněná kombinační léčba zlepšuje přežití nemocných. Tato kazuistika popisuje případ 68leté pacientky, která je durvalumabem úspěšně léčena.

 

Klíčová slova

malobuněčný karcinom plic (SCLC), extenzivní stadium, durvalumab (Imfinzi), studie CASPIAN, kazuistika

 

SUMMARY

Extensive-stage small cell lung cancer (ES-SCLC) is a malignancy with a still poor prognosis. Patients with ES-SCLC should be treated with first-line platinum and etoposide plus either durvalumab or atezolizumab for four cycles followed by maintenance immunotherapy. Mentioned combination therapy improves survival of patients. This clinical case reports a successful treatment with durvalumab of a 68 years old patient.

 

Key words

small cell lung cancer (SCLC), extensive stage, durvalumab (Imfinzi), CASPIAN trial, clinical case report

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM