Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Válek Vlastimil . Zobrazit všechny články

Diagnostika a intervenční léčba hepatocelulárního karcinomu

06/2019 Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Prevalence hepatocelulárního karcinomu (hepatocellular carcinoma, HCC) narůstá a Česká republika není výjimkou. Proto je efektivní péče o tyto nemocné stále významnější. Radiologie v diagnostice a v léčbě těchto nemocných hraje zásadní roli. Diagnózu HCC lze stanovit i bez histologické verifikace jen na základě nálezu zobrazovacími metodami. V léčbě těchto pacientů lze využít řadu invazivních radiologických výkonů v čele s termoablací a chemoembolizací. Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR je pak zřejmé, že v centrech v České republice, kde je nabízen komplexní diagnostický, a především terapeutický přístup k léčbě HCC, je průměrná délka přežití těchto pacientů statisticky významně delší.
CELÝ ČLÁNEK

Pacient se synchronním metastazujícím kolorektálním karcinomem a s masivním postižením jater - kazuistika

06/2019 Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; MUDr. Martin Ondrák; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.; prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.; MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.
Kazuistika popisuje případ pacienta ve výborném celkovém stavu, velmi motivovaného k chirurgické resekci jater, u něhož předoperačně, peroperačně ani po resekci jater nebyly zaznamenány metastázy. Pacienti s „pouze jaterním postižením“ mají obecně lepší prognózu. Pacient velmi dobře léčbu snášel a mohl absolvovat několik cyklů systémové léčby s minimální hematologickou a neurologickou toxicitou systémové léčby. I v případě relapsu byl zaznamenán rychlý a významný účinek systémové léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Diagnostika kolorektálního karcinomu

06/2019 MUDr. Miriama Šmajerová; MUDr. Jakub Foukal, Ph.D.; prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Důležitou součástí diagnostiky a sledování nemocných s kolorektálním karcinomem jsou zobrazovací metody. Vedle stále používané ultrasonografie a prostého rentgenového snímku hrudníku patří dnes mezi základní metody stagingu magnetická rezonance (magnetic resonance, MR) pánve. V případě, kdy je nález nejasný či hraniční, využíváme vyšetření hrudníku, břicha a pánve výpočetní tomografií (computed tomography, CT) nebo metodu spojující vyšetření pozitronovou emisní tomografií (positron emission tomography, PET) s CT (PET/CT) či MR (PET/MR). Především v předoperačním stagingu tumoru rekta má PET/MR jako metoda první volby velký potenciál. U pacientů s diseminovaným onemocněním je pro sledování standardem CT vyšetření. V některých případech ale můžeme s výhodou využít i PET vyšetření.
CELÝ ČLÁNEK

Zobrazovací metody

06/2017 MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.; prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Pro primární diagnostiku kolorektálního karcinomu je zlatým standardem kolonoskopie spojená s biopsií. Přesný staging a předoperační vyšetření jsou pro stanovení optimální léčby kolorektálního karcinomu klíčové, jsou důležitým faktorem při rozhodování o neoadjuvantní léčbě a také determinují prognózu. Nejpřesnější metodou pro hodnocení invaze do rektální stěny je zejména u nižších stadií onemocnění endoskopická ultrasonografie, která se používá především pro T staging. Přesnost endoskopické ultrasonografie při T stagingu závisí na stadiu lokální invaze tumoru, v průměru se pohybuje okolo 85 %. Přesnost nodálního stagingu je okolo 70-75 %. Vyšetření výpočetní tomografií je široce dostupné a rychlé, nicméně není metodou volby pro hodnocení vrstev stěny střeva, proto ho nelze dobře použít pro lokální staging tumoru a špatně lze na něm hodnotit superficiální nádory. Vyšetření hrudníku, břicha a pánve touto zobrazovací metodou se používá především k hodnocení vzdálených metastáz. Magnetická rezonance je v rukou zkušeného radiologa metodou první volby pro staging a měla by být povinná při plánování léčby a typu operačního výkonu i při hodnocení léčebné odpovědi. Magnetická rezonance je v současnosti jediná zobrazovací a reprodukovatelná metoda s vysokou specificitou (92 %) pro předpověď negativního cirkumferenčního resekčního okraje a pro určení hloubky invaze mimo muscularis proprii. U tumorů distálního rekta je stěžejní pro rozhodnutí chirurga, zda je realizovatelný sfinktery šetřící zákrok či nikoli. U vyšších stadií může magnetická rezonance zobrazit extramurální vaskulární invazi tumoru, která je nezávislým prognostickým faktorem lokální i vzdálené rekurence a horšího celkového přežití. Umožňuje selektovat pacienty, kteří budou mít profit z neoadjuvantní terapie. Magnetická rezonance dokáže odlišit pacienty s dobrou odpovědí na neoadjuvantní léčbu od tzv. non-respondérů. Stanovení stupně regrese tumoru pomocí této metody je nezávislým předpovědním faktorem celkového přežití a celkového bezpříznakového přežití pacientů s karcinomem rekta. V neposlední řadě má významnou roli také u pacientů s lokální rekurencí. U pacientů, kteří podstoupili neoadjuvantní chemoradioterapii, mají všechny tyto metody nižší přesnost, a to vzhledem k problematickému odlišení fibrózy, desmoplastické reakce, edému, zánětu a viabilních nádorových okrsků v jizevnaté tkáni.
CELÝ ČLÁNEK