Pacient se synchronním metastazujícím kolorektálním karcinomem a s masivním postižením jater - kazuistika

06/2019

Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.1; MUDr. Martin Ondrák2; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.3; MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.3; prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.4; MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.4

1 Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

2 Klinika operační onkologie MOÚ a LF MU, Brno

3 Chirurgická klinika LF MU a FN Brno

4 Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Kazuistika popisuje případ pacienta ve výborném celkovém stavu, velmi motivovaného k chirurgické resekci jater, u něhož předoperačně, peroperačně ani po resekci jater nebyly zaznamenány metastázy. Pacienti s „pouze jaterním postižením“ mají obecně lepší prognózu. Pacient velmi dobře léčbu snášel a mohl absolvovat několik cyklů systémové léčby s minimální hematologickou a neurologickou toxicitou systémové léčby. I v případě relapsu byl zaznamenán rychlý a významný účinek systémové léčby.

 

Klíčová slova

metastazující kolorektální karcinom, masivní postižení jater, resekce jater

 

SUMMARY

The case report describes a case of a patient in excellent general condition, highly motivated for surgical resection of liver, in whom no metastases were recorded before, during or after liver resection. Patients with „hepatic impairment only“ generally have a better prognosis. The patient tolerated the treatment very well and could undergo several cycles of systemic treatment with minimal hematological and neurological toxicity of systemic treatment. Even in the case of relapse, a rapid and significant effect of systemic treatment has been reported.

 

Key words

metastatic colorectal cancer, multiple liver metastases, liver resection

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM