Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Šustrová Darja . Zobrazit všechny články

Účinnost kombinace olaparib + abirateron vs. placebo + abirateron v podskupině pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty a

02/2024 MUDr. Darja Šustrová
PROpel je dvojitě zaslepená klinická studie fáze III, která dosáhla primárního cíle v parametru signifikantního prodloužení přežití bez radiografické progrese onemocnění a celkového přežití při léčbě kombinací olaparib a abirateron oproti kombinaci placebo + abirateron. Výsledky subanalýz podporují doporučení této kombinace do první linie léčby metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty i u pacientů bez mutace BRCA.
CELÝ ČLÁNEK

Mezioborová spolupráce při léčbě světlobuněčného renálního karcinomu

03/2017 MUDr. Darja Šustrová
Incidence zhoubných nádorů ledvin v České republice dosahuje v celosvětovém měřítku absolutní špičky. Křivka mortality však nekopíruje křivku incidence. Renální karcinom tvoří heterogenní skupinu nádorů s odlišnými genetickými a metabolickými znaky. Při stanovení optimálního léčebného postupu je nutná spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu. Tento tým tvoří urolog, onkolog, radiolog, chirurg, patolog a radiační onkolog. V době terapie tyrozinkinázovými inhibitory není role cytoredukční nefrektomie jednoznačná a indikace k ní je zvažována individuálně. Při oligometastatickém postižení je nezastupitelná role chirurga, protože u vybrané skupiny nemocných může resekce metastáz vést k prodloužení přežití a k oddálení zahájení systémové léčby. Prognózu stanovujeme na základě skóre pro metastatický renální karcinom podle kritérií Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC, MSKCC/Motzer). V éře terapie inhibitory tyrozinkináz je tento model nahrazován modelem IMDC (International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium) podle Henga a jeho spolupracovníků. Medián přežití podle modelu IMDC je 43,2 měsíce u skupiny pacientů s příznivou prognózou, u skupiny se středním rizikem pak 22,5 měsíce a u prognosticky nepříznivé skupiny 7,8 měsíce. Některé renální karcinomy mohou mít indolentní průběh. U těchto je možné před zahájením léčby zvolit aktivní surveillance.
CELÝ ČLÁNEK