Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Doležel Martin . Zobrazit všechny články

Sledování pacientů s karcinomem prostaty po zevní radioterapii

02/2021 MUDr. Petra Holubová, Ph.D.; doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; MUDr. Igor Hartmann, Ph.D.
Základním pilířem sledování u mužů podstoupivších radikální radioterapii je monitorace prostatického specifického antigenu. V souladu s doporučením National Comprehensive Cancer Network je odběr prostatického specifického antigenu prováděn každých 6-12 měsíců prvních pět let po léčbě a následně jednou ročně. Pro predikci úspěchu léčby po radikální lokální terapii byly vytvořeny nomogramy využívající jako korelát histopatologické faktory. Pro lepší lokalizaci relapsu nádoru prostaty byly vyvinuty nové technologie pozitronové emisní tomografie využívající cholin, 18F-ftuciclovin a 68Ga-prostatický specifický membránový antigen. Pro hodnocení míry postradiační toxicity můžeme využít některou z akceptovaných škál (RTOG, FC-LENT SOMA, Common Terminology Criteria for Adverse Events).
CELÝ ČLÁNEK

Imunomodulační efekt radioterapie

Supplementum 01/2019 Imunoterapie
Doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
Recentní úspěchy preklinického i klinického výzkumu imunoonkologie vedou aktuálně ke zvýšenému zájmu i o imunomodulační efekt radioterapie a s tím související nezbytnosti zhodnocení účinku kombinace imunoterapie a ionizujícího záření. Příkladem je studie PACIFIC, která prokázala, že kombinace chemoradioterapie a checkpoint inhibitoru durvalumabu prodlužuje při mediánu sledování 25,2 měsíce signifikantně celkové přežití nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic. Enormní množství probíhajících studií je velkým příslibem nových léčebných možností v blízké budoucnosti.
CELÝ ČLÁNEK