Imunomodulační efekt radioterapie

Supplementum 01/2019 Imunoterapie

Doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

KOC Multiscan; Nemocnice Pardubického kraje; 1. LF UK Praha, Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Recentní úspěchy preklinického i klinického výzkumu imunoonkologie vedou aktuálně ke zvýšenému zájmu i o imunomodulační efekt radioterapie a s tím související nezbytnosti zhodnocení účinku kombinace imunoterapie a ionizujícího záření. Příkladem je studie PACIFIC, která prokázala, že kombinace chemoradioterapie a checkpoint inhibitoru durvalumabu prodlužuje při mediánu sledování 25,2 měsíce signifikantně celkové přežití nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic. Enormní množství probíhajících studií je velkým příslibem nových léčebných možností v blízké budoucnosti.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

radioterapie, imunomodulace, imunoterapie

 

SUMMARY

The recent achievements of both preclinical and clinical immunooncological research have led to an increased interest in the immunomodulatory effect of radiotherapy and the associated necessity of assessing the effect of the combination of immunotherapy and ionizing radiation. An example is the PACIFIC study, which demonstrated that the combination of chemoradiotherapy and the durvalumab inhibitor checkpoint significantly improved the overall survival of non-small cell lung cancer patients at a median of 25.2 months. The enormous amount of ongoing studies is a great promise of new treatment options in the near future.

 

KEY WORDS

radiotherapy, immunomodulation, immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM