Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Boublíková Ludmila . Zobrazit všechny články

Pozitronová emisní tomografie u testikulárních tumorů

02/2021 Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; MUDr. Aneta Rozsypalová; MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.
Pozitronová emisní tomografie s využitím 18-ftuorodeoxyglukózy (FDG-PET) je zobrazovací metoda, která umožňuje zobrazení na základě metabolické aktivity zobrazované tkáně - hodnocením aktivity glukózového metabolismu. U pacientů s testikulárními nádory může být metodou velmi nápomocnou, zejména v rámci rozhodování o další léčbě při přítomnosti nádorového rezidua, ale také mj. v hodnocení toxicity léčby, jako je např. bleomycinem indukovaná pneumonitida. Význam této metody narůstá zejména u pokročilých nádorů a vysoce rizikových pacientů. I přes to, že nám tato metoda nabízí nové možnosti zobrazení, i zde jsou jistá úskalí, na která se snažíme poukázat v tomto článku.
CELÝ ČLÁNEK

Molekulární biologie testikulárních nádorů

01/2016 Ludmila Boublíková
Testikulární germinální nádory (TGT) mají ve srovnání s jinými solidními tumory dospělých specifický klinický průběh, který je podmíněn jejich mimořádnými biologickými vlastnostmi. Ty jsou dány především germinálním původem a em­bryonálním charakterem nádorových buněk a přítomností specifických molekulárně genetických aberací, jako je aktivace signální dráhy SCF/KITL - KIT, amplifikace 12p, zvýšená exprese genů kmenových buněk, funkční změny v p53 signali­zaci a odpovědi na poškození DNA. Výsledná vysoká citlivost těchto nádorů k chemoterapii obsahující deriváty platiny se však může během vývoje onemocnění a v souvislosti s diferenciací nádorových buněk vytrácet. Současný vývoj nových technologií, jako je masivně paralelní sekvenování, by měl urychlit identifikaci molekulárních aberací zodpovědných za hereditární dispozice, vznik a vývoj TGT a jejich odpověď na léčbu a podpořit využití těchto nálezů v klinické praxi.
CELÝ ČLÁNEK