Pozitronová emisní tomografie u testikulárních tumorů

02/2021

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; MUDr. Aneta Rozsypalová; MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

 

 

SOUHRN

Pozitronová emisní tomografie s využitím 18-ftuorodeoxyglukózy (FDG-PET) je zobrazovací metoda, která umožňuje zobrazení na základě metabolické aktivity zobrazované tkáně - hodnocením aktivity glukózového metabolismu. U pacientů s testikulárními nádory může být metodou velmi nápomocnou, zejména v rámci rozhodování o další léčbě při přítomnosti nádorového rezidua, ale také mj. v hodnocení toxicity léčby, jako je např. bleomycinem indukovaná pneumonitida. Význam této metody narůstá zejména u pokročilých nádorů a vysoce rizikových pacientů. I přes to, že nám tato metoda nabízí nové možnosti zobrazení, i zde jsou jistá úskalí, na která se snažíme poukázat v tomto článku.

 

Klíčová slova

FDG-PET, testikulární tumory, nádorové reziduum, toxicita

 

SUMMARY

Positron emission tomography using 18-fluorodeoxyglucose (FDG-PET) enables imaging based on the metabolic activity of the imaged tissue by evaluating the activity of glucose metabolism. There are numerous applications for the method in testicular germ cell neoplasms, especially for evaluation of residual tumor or for assessing treatment toxicity such as bleomycin-induced pneumonitis. The importance of FDG-PET is growing especially in advanced tumors and high-risk patients. Here we review indications and limitations of the method in testicular cancer.

 

Key words

FDG-PET, testicular cancer, tumor residue, toxicity

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM