Molekulární biologie testikulárních nádorů

01/2016

Ludmila Boublíková

Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN v Motole; Onkologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Testikulární germinální nádory (TGT) mají ve srovnání s jinými solidními tumory dospělých specifický klinický průběh, který je podmíněn jejich mimořádnými biologickými vlastnostmi. Ty jsou dány především germinálním původem a embryonálním charakterem nádorových buněk a přítomností specifických molekulárně genetických aberací, jako je aktivace signální dráhy SCF/KITL - KIT, amplifikace 12p, zvýšená exprese genů kmenových buněk, funkční změny v p53 signalizaci a odpovědi na poškození DNA. Výsledná vysoká citlivost těchto nádorů k chemoterapii obsahující deriváty platiny se však může během vývoje onemocnění a v souvislosti s diferenciací nádorových buněk vytrácet. Současný vývoj nových technologií, jako je masivně paralelní sekvenování, by měl urychlit identifikaci molekulárních aberací zodpovědných za hereditární dispozice, vznik a vývoj TGT a jejich odpověď na léčbu a podpořit využití těchto nálezů v klinické praxi.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

testikulární germinální nádory, molekulární aberace, KIT, p53

 

SUMMARY

Testicular germ cell tumors (TGCT) are characterized by specific clinical behavior that is different from other adult solid tumors and is determined by their unique biological background. This involves the germ origin and embryonic features of the tumor cells and the presence of distinct molecular-genetic aberrations, such as the activation of SCF/KITL - KIT signaling pathway, 12p amplification, stem-cell genes overexpression, functional alterations in p53 signaling and DNA damage response. Resulting high sensitivity of these tumors to platinum-based chemotherapy may, however, get lost during the course of the disease and in association with tumor cell differentiation. Novel approaches like massively parallel sequencing should facilitate the identification of molecular aberrations responsible for hereditary predispositions, TGCT development and response to the treatment, and enhance the translation of these findings into the clinical practice.

 

KEY WORDS

testicular germ cell tumor, molecular aberration, KIT; p53

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM