Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Drösslerová Marie . Zobrazit všechny články

Přelomová studie ADAURA - osimertinib v adjuvantní léčbě EGFR mutovaného NSCLC

01/2022 MUDr. Marie Drösslerová
Ani radikální chirurgická léčba časného stadia nemalobuněčného plicního karcinomu (non-small cell lung cancer, NSCLC) nedává jistotu vyléčení. Adjuvantní chemoterapie zlepšuje absolutní pětileté přežití pouze o cca 5 %. Řadu let nedošlo v adjuvanci k zásadní inovaci. Studie ADAURA přináší průlom. Došlo dokonce k jejímu předčasnému odslepení. Důvodem jsou impozantní výsledky osimertinibu v adjuvantním podání u pacientů s NSCLC s mutací receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR), stadia IB-IIIA. A právě přelomové studii ADAURA je článek níže věnován.
CELÝ ČLÁNEK

Mutace KRAS u nemalobuněčného plicního karcinomu a možnosti léčby

02/2020 MUDr. Marie Drösslerová; MUDr. Libor Havel
KRAS (Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog) je nejčastěji se vyskytující onkogen u nemalobuněčného plicního karcinomu (non-small cell lung cancer, NSCLC). KRAS mutované NSCLC jsou velmi heterogenní podskupinou, protože v rámci KRAS existují různé subtypy, mutace a komutace. To má za následek odlišné biologické chování nádorů a jinou odpověď na léčbu. Většina pacientů s mutacemi KRAS při standardní léčbě přežívá krátkodobě. Selhaly i klinické studie zaměřené na cílenou léčbu. Imunoterapie se pro část pacientů s KRAS mutovaným NSCLC jeví jako nejvíce slibný léčebný přístup. Velmi nadějná je rovněž molekula AMG 510, která je testována ve studii fáze 1/2.
CELÝ ČLÁNEK

Raritní případ choroidální metastázy u ALK pozitivního NSCLC s odpovědí na crizotinib

05/2019 MUDr. Marie Drosslerová, MUDr. Libor Havel
Cílená léčba umožňuje pacientům s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem (non-small cell lung cancer, NSCLC) s řídicími mutacemi prodloužení celkového přežití a významné zlepšení kvality života ve srovnání se standardní chemoterapií. Mezi takovéto biologické přípravky patří i crizotinib. Jedná se o tyrosinkinázový inhibitor cílící na translokaci genu ALK (anaplastické lymfomové kinázy). Crizotinib je indikován k léčbě první linie dospělých pacientů s pokročilým ALK pozitivním NSCLC a k léčbě dospělých pacientů s již dříve léčeným pokročilým ALK pozitivním NSCLC. Je také schválen v léčbě ROS1 pozitivního pokročilého NSCLC. Vyznačuje se dobrým bezpečnostním profilem a snášenlivostí. Náš článek popisuje kazuistiku pacientky s ALK pozitivním pokročilým NSCLC a vzácnou choroidální metastázou s léčebnou odpovědí na crizotinib. Díky crizotinibu se naší pacientce v postiženém oku částečně navrátil zrak, a jednoznačně jí tak zlepšil kvalitu života.
CELÝ ČLÁNEK