Změní inhibitory CDK4/6 u metastazujícího HR+/HER2- karcinomu prsu dosavadní léčebnou praxi?

04/2018

MUDr. Michaela Zezulová, Ph.D.

Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Hormonální terapie umožňuje pacientkám s metastazujícími hormonálně pozitivními nádory dobrou kontrolu onemocnění při zachování co nejlepší kvality života. Problémem jejího dlouhodobého podávání je zejména vznik rezistence. Inhibitory CDK4/6 představují novou terapeutickou skupinu léčiv, jejichž kombinace s hormonálními přípravky přináší významný benefit v oddálení rezistence a prodloužení doby do progrese za příznivého bezpečnostního profilu. Největšího benefitu zřejmě dosáhneme při použití inhibitorů CDK4/6 již iniciálně v 1. linii, nicméně i v 2. linii je terapie velmi přínosná. Paušální zařazení inhibitorů CDK4/6 do terapeutické praxe můžeme očekávat již v brzké době, na optimální sekvenci je však nutno vyčkat výsledků klinických studií.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom prsu, inhibitory CDK4/6, abemaciclib, palbociclib, ribociclib

 

SUMMARY

Hormonal therapy allows patients with metastatic hormone-positive tumours to control disease while maintaining the best quality of life. The problem of its long-term administration is the emergence of resistance. CDK4/6 inhibitors represent a new therapeutic group of drugs when combined with hormonal agents provide significant benefit in delaying resistance and prolonging progression free survival with a favourable safety profile. The greatest benefit is apparently achieved with the use of CDK4/6 inhibitors already in the first line, but even in the 2nd line, therapy is very beneficial. Common inclusion of CDK4/6 inhibitors in therapeutic practice is expected soon, but we have to wait for results of clinical trials for the optimal therapeutic sequence.

 

KEY WORDS

breast cancer, CDK4/6 inhibitors, abemaciclib, palbociclib, ribociclib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM