Význam sledování minimální reziduální nemoci u chronické lymfocytární leukemie

06/2022

MUDr. Peter Turcsányi, Ph.D.1; doc. Dr. Ing. Eva Kriegová2

1Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

2Ústav imunologie LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

S příchodem nových léčebných molekul a jejich kombinací, s potenciálem eradikace maligních buněk z periferní krve a tkání došlo k posunu i v léčbě chronické lymfocytární leukemie. Hodnocení léčebné odpovědi na molekulární úrovni proto nabývá na důležitosti, a jak se postupně ukazuje, je spolehlivým prediktorem trvání léčebné odpovědi a celkové prognózy pacienta. Správné načasování individuální délky léčby je vhodné hned v několika aspektech, a to jak ze zdravotního, tak z finančního hlediska.

 

Klíčová slova

chronická lymfocytární leukemie, minimální reziduální nemoc, průtoková cytometrie, polymerázová řetězová reakce, sekvenování nové generace

 

SUMMARY

The development of new therapeutic molecules and their combinations with the potential to eradicate malignant cells from peripheral blood and tissues has changed the approach to measuring treatment response in chronic lymphocytic leukemia. Therefore, the assessment of treatment response at the molecular level is becoming important and is gradually proving to be a reliable indicator of the duration of treatment response and overall patient prognosis. The correct timing of individual treatment duration is advisable in several aspects, both from a medical and financial point of view.

 

Key words

chronic lymphocytic leukemia, minimal residual disease, flow cytometry, polymerase chain reaction, next generation sequencing

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM