Význam rodinné anamnézy v pediatrické onkologické péči

02/2016

Lenka Doležalová1, Tomáš Votava1, Alena Šebková2, Zdeňka Černá1, Josef Sýkora1

1   Dětská klinika, LF UK a FN Plzeň

2   praktická lékařka pro děti a dorost, Plzeň; předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

 

SOUHRN

Rodinná anamnéza má v pediatrii nezastupitelnou roli hlavně s ohledem na genetické choroby. Jedním ze zástupců těchto onemocnění jsou hereditární nádorové syndromy. Je to skupina vzácná, nicméně správně odebraná rodinná anamnéza může pomoci při jejím včasném odhalení s následnou možností včasného zahájení preventivních opatření ať už diagnostických, či v některých případech i terapeutických.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

anamnéza, prevence, hereditární nádorové syndromy

 

SUMMARY

Family anamnesis is essencial in pediatric care in particular due to genetic diseases. One of the representatives of these diseases are hereditary cancer syndromes. It is a rare group, however properly collected family anamnesis may help with early detection and with early initiation of preventive measures both diagnostic and in some cases even therapeutic.

 

KEY WORDS

anamnesis, prevention, hereditary cancer syndromes

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM