Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Vojtíšek Radovan . Zobrazit všechny články

Úloha brachyterapie v léčbě lokálně pokročilého karcinomu děložního hrdla

04/2021 MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D.
Brachyterapie je indikována v léčbě všech lokálně pokročilých karcinomů děložního hrdla. Konvenční plánování založené na dvou ortogonálních rentgenových snímcích nezohledňuje odpověď na zevní radioterapii a není tak konzistentní s aktuálním individuálním rozsahem tumoru. Koncept, který bere v potaz změnu velikosti tumoru a topografii rizikových orgánů na konci iniciální zevní radioterapie, je obrazem řízená adaptivní brachyterapie (image guided adaptive brachytherapy, IGABT). Ta také umožňuje navyšování dávky z brachyterapie do nově definovaných cílových objemů, a to podle míry rizika rekurence. Obrazem řízená adaptivní brachyterapie má pozitivní vliv na lokoregionální kontrolu onemocnění a na redukci pozdní postradiační toxicity. Zlatým standardem při plánování IGABT nádorů děložního hrdla je použití vyšetření magnetickou rezonancí. Aktuální léčebná doporučení jsou založena na opakovaném hodnocení nádoru klinickým vyšetřením a pomocí zobrazovacích metod, optimálně pomocí vyšetření magnetickou rezonancí, s následnou adaptací dávkové preskripce a cílových objemů podle odpovědi a rizika rekurence.
CELÝ ČLÁNEK

Současné možnosti radioterapie plicních karcinomů a doporučené postupy

05/2020 MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D.
Plicní karcinomy jsou celosvětově nejčastěji diagnostikovanými nádorovými onemocněními. Radioterapie může být indikována v jejich léčebném algoritmu za určitých okolností v jakémkoliv stadiu onemocnění s odpovídajícím léčebným záměrem. Jedná se o velmi dynamicky se rozvíjející disciplínu, která promptně zařazuje do svých léčebných postupů nejmodernější zobrazovací metody, nejnovější poznatky z radiobiologie a rovněž moderní technologie sloužící k přesnému dodání dávky do cílového objemu.
CELÝ ČLÁNEK