Virové infekce a nádory

02/2016

Tomáš Votava1, Aneta Masopustová1, Zdeňka Černá1, Petr Hubáček2

1   Dětská klinika, LF UK a FN Plzeň

2   Ústav lékařské mikrobiologie,

2. LF UK a FN Motol, Praha

 

SOUHRN

Již více než 100 let je známá souvislost mezi virovými infekcemi a vznikem určitých typů nádorů. Od té doby byla jednoznačně prokázána souvislost se vznikem nádorů u těchto virů: EBV, HBV, HCV, HTLV-I, HPV, HHV-8 a MCV. Některé z těchto virů se podílejí na onkogenezi přímým působením, jiné vlivem chronické infekce v kombinaci s dalšími faktory. Patofyziologie onkogenního působení virů je v mnoha případech již rozkryta až na molekulární úroveň, přičemž je v souvislosti s tímto procesem kromě vlastního působení virových proteinů zdůrazňován také význam imunitního systému.

V posledních letech se do popředí dostává snaha o prevenci vzniku těchto nádorů. Příkladem je očkování proti HBV, které funguje i jako efektivní prevence hepatocelulárního karcinomu. V současné době se rozvíjí program očkování proti onkogenním kmenům virů HPV v rámci prevence nádorů děložního krčku a penisu. Další výzkum je zaměřen na ovlivnění onkogenního působení virů u již infikovaných pacientů a využití virových antigenů jako cílů imunní terapie nádorů.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

onkogenní viry, prevence nádorů

 

SUMMARY

For more than 100 years, an association between viral infections and the development of certain types of cancers has been well-known. Since then it has been clearly demonstrated the association between tumorigenesis and these viruses: EBV, HBV, HCV, HTLV-I, HPV, HHV-8 and MCV. Some of these viruses are involved in oncogenesis directly, while others cause chronic infection in combination with other factors. Pathophysiology of oncogenic effect of viruses in many cases has been described at the molecular level. Beside the direct effect of the viral proteins, an important role of the immune system in oncogenic effects of viruses has been emphasized.

In recent years, prevention of the these tumors formation have come to the fore. An example of such approach is the vaccination against HBV, which has become an effective prevention of hepatocellular carcinoma. Currently, vaccination program against oncogenic viral strains of HPV is developing in the prevention of tumors of the cervix and the penis. Further research is focused on the modification of the oncogenic effect of the virus in already infected patients and the use of viral antigens as targets of immune therapy in tumors.

 

KEY WORDS

oncogenic viruses, prevention of tumors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM