Víme, kdy a jak ozařovat svodnou lymfatickou oblast u časného karcinomu prsu?

10/2016

Renata Soumarová

Komplexní onkologické centrum, oddělení radioterapie a onkologie, Nemocnice Nový Jičín, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Onkologické oddělení, Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, Nemocnice Nový Jičín

 

SOUHRN

Radioterapie je nedílnou součástí léčby časného karcinomu prsu. Cílovým objemem pro adjuvantní ozáření po parciální mastektomii je prs se svodnou lymfatickou oblastí nebo bez ní, což závisí na postižení uzlin. Po radikální mastektomii závisí rozhodnutí o lokoregionální radioterapii i na velikosti nádoru. O indikacích a rozsahu radioterapie regionálních lymfatických uzlin se vedou stále diskuse. Při rozhodování je důležitý zejména vliv radioterapie na lokální kontrolu a celkové přežití pacientek, ale je nutné také zohlednit možný vliv léčby na pozdní, zejména kardiální, toxicitu. Práce na základě současných poznatků a dat diskutuje indikace a techniky radioterapie axilární, supraklavikulární a vnitřní mamární oblasti.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

lokoregionální radioterapie, lokoregionální kontrola, lymfatické uzliny, axilární uzliny, nadklíčková oblast, oblast vnitřních mamárních uzlin

 

SUMMARY

Radiotherapy is an integral part of the treatment of early breast cancer. The target volume for adjuvant radiation after partial mastectomy is the breast tissue with or without radiation to regional nodal areas, which depend on the positivity of lymph nodes. After radical mastectomy the decision to locoregional radiotherapy depends also on the size of the tumor. The discussion are still lead about the indications and target delineation and definition of regional nodal radiation. Very important is the effect of radiotherapy on local control and overall survival in patients, but it is also important to take account the possible influence of treatment on late toxicity, in particular cardiac toxicity. Our article on the basis of current knowledge and data discusses the indication and technique of radiotherapy, supraclavicular and axillary and internal mammary area.

 

KEY WORDS

regional nodal irradiation, locoregional control, lymph nodes, axillary nodes, supraclavicular target volume, internal mammary area

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM