Úvodník 06/2018

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

předkládáme Vám nové číslo Onkologické revue, které vychází při příležitosti konání 2. národního kongresu gastrointestinální onkologie (2NKGIO). Tento kongres je pořádaný Společností pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi. Tak jako kongres, je i toto číslo věnováno multidisciplinárnímu přístupu v péči o pacienty s malignitami trávicího ústrojí.

Mezi nejčastější gastrointestinální nádory patří stále kolorektální karcinom. Nicméně je potěšující, že od roku 2000 došlo v České republice k poklesu nejen mortality (o 32 %), ale i incidence kolorektálního karcinomu (18 %). Významnou roli v tomto trendu hraje Národní program screeningu kolorektálního karcinomu, který od roku 2014 probíhá jako populační (adresné zvaní osob, které se dosud screeningu neúčastnili).

Běžně používanými screeningovými metodami (imunochemické testy na okultní krvácení a kolonoskopie) nelze pokrýt celou populaci. Z toho důvodu se v poslední době klinický výzkum zaměřuje na testování jiných metod. Jednou z nich je kapslová kolonoskopie. Jde o moderní metodu, kterou lze vyšetřit celý trávicí trakt s maximem v kolorektu. Ukazuje se, že kolonická kapsle druhé generace se svými parametry blíží efektivitě kolonoskopie, která je považovaná za zlatý standard ve screeningu kolorektálního karcinomu. Kapslová kolonoskopie dosahuje vysokou negativní prediktivní hodnotu pro polypy větších rozměrů (většinou mají vyšší maligní potenciál) a je dostatečně akceptována cílovou populací.

Základní, nezastupitelnou a dosud jedinou kurativní modalitou onkologické terapie karcinomu tlustého střeva a konečníku je operační léčba. V tomto čísle jsou přehledně zmíněny důležité momenty operací nádorů obou lokalit - rozsah výkonu na střevě nebo konečníku, rozsah lymfadenektomie, konvenční a miniinvazivní operační přístup, anastomóza, komplikace anastomózy a předcházení jim a některé perioperační aspekty, jako je střevní příprava a antibiotická profylaxe, řešení akutních stavů a postavení chirurgie mezi dalšími modalitami onkologické léčby.

Individualizovaná onkologická léčba vychází ze správně provedené diagnostiky se zohledněním rozsahu onemocnění, molekulárních prediktorů, celkového stavu nemocného a preferencí pacienta. Pacienti s pokročilým onemocněním by měli být prezentováni na mezioborové indikační komisi.

Dlouhodobého přežití nemocných s časným stadiem karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce se výrazně zefektivnilo po zavedení multimodálního přístupu k léčbě těchto nádorů. Základním předpokladem úspěšné léčby je provedení adekvátního chirurgického resekčního výkonu. U karcinomu žaludku se dnes preferuje aplikace perioperační chemoterapie (režim FLOT - docetaxel, oxaliplatina, fluorouracil). V případě karcinomu gastroezofageální junkce lze kromě perioperační chemoterapie zvolit i neadjuvantní chemoradioterapii.

Karcinom pankreatu představuje druhé nejčastější nádorové onemocnění trávicího traktu v České republice. Pětileté přežití pacientů s karcinomem pankreatu všech stadií se dlouhodobě pohybuje pod 5 %. Přežívání nemocných se v posledních letech výrazněji nezměnilo, a to bez ohledu na zdokonalení zobrazovacích metod a preciznější chirurgický výkon. Toto onemocnění je třeba chápat jako systémové, nikoli jako lokální a regionální. Cestou, jak v současné době a v blízké budoucnosti zlepšit péči o tyto nemocné, je zlepšení kvality doporučených postupů a jejich dodržování.

Přeji Vám příjemné chvíle strávené při čtení nového čísla časopisu.

Doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.

Vědecký sekretář Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, Interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice, Praha