Úvodník 06/2016

06/2016

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

gynekologické zhoubné nádory představují skupinu poměrně heterogenních onemocnění. Jsou mezi nimi zastoupeny nádory s převažujícím příznivým biologickým chováním (karcinom endometria) i nádory velmi agresivní (karcinom ovaria). Obor onkogynekologie je oborem, který zahrnuje diagnostiku, chirurgickou léčbu, jinou specifickou onkologickou léčbu, sledování nemocných i některé výkony paliativní péče. Je oborem velmi pestrým, ale také velmi náročným.

Významným krokem ke zkvalitnění péče o gynekologické nádory bylo oficiální ustanovení sítě center onko- gynekologické péče. Tato centra kopírují síť komplexních onkologických center, neboť na úrovni centralizace onkologických pacientek je multiobo- rová spolupráce nejen důležitá, ale je i nepodkročitelným standardem.

Nemůžeme však propadat iluzi, že tato spolupráce je vždy a všude snadná a hladká. Existence subspe- cializací, které se zabývají diagnostikou a léčbou zhoubných nádorů, by však měla být komplementární a nikoliv kompetitivní. Chirurg je jistě schopen se lépe vyjádřit k operabilitě nádoru, zatímco radioterapeut jistě lépe rozhodne o benefitu záření pro daného pacienta.

Rozvoj nových terapeutických možností (např. v cílené léčbě), ale i rozvoj nových chirurgických technik a přístupů (např. vessel sealing) posunují možnosti léčby, je však třeba, aby byly využity v řádných indikacích a správným způsobem. A také tento rozvoj klade zvýšené nároky na spolupráci. Například zavedení PARP inhibitorů do praxe, které nás v nejbližší době čeká, svede dohromady specializace, které spolu doposud komunikovaly spíše omezeně: genetiky, patology, klinické onkology a onkogynekology. A to je obrovská příležitost pro to, abychom nalezli společnou řeč, poučili se navzájem z našich postupů a zkušeností, a posunuli tak onkologii solidních nádorů v České republice zase o něco dále.