Úvodník 05/2019

05/2019

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsem velmi rád, že jsem dostal příležitost napsat editorial právě v tomto čísle časopisu Onkologická revue.

Plicní karcinomy představují jednu z nejčastějších maligních onemocnění současnosti, a i přes veškerou snahu výsledky léčby stále neodpovídají našim představám. Karcinom plic je onkologické onemocnění snad s nejširším spektrem onkologické léčby, kde jsou kromě hormonální léčby využívány všechny modality. Chirurgická léčba patří ke zlatému standardu léčby časných stadií onemocnění, kdy je nově využívána i možnost kombinace s HITHOC. Stále jsou nacházeny nové terapeuticky ovlivnitelné mutace, které zásadně ovlivnily prognózu pacientů s generalizovaným onemocněním. Velmi rychle se zde etablovala imunoterapie, a to jak v léčbě paliativní, postupně až v první linii léčby, tak udržovací po radikální chemoradioterapii. Současně však ani konvenční chemoterapie stále neztratila svůj význam v léčebném algoritmu samostatně či v kombinaci s radioterapií. Radioterapie je využívána v režimu neoadjuvantním, adjuvantním, kurativním i paliativním. Z výše uvedeného je zřejmé, že multidisciplinární přístup hraje u plicního karcinomu zásadní roli.

V tomto čísle jsou kolektivem autorů přehledně shrnuty všechny výše uvedené modality léčby.

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

 

 

Představujeme nového předsedu redakční rady

Novým předsedou redakční rady časopisu Onkologická revue se stal a od tohoto čísla již tuto funkci zastává doc. MUDr. David Vrána, Ph.D., z Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín. Tímto ho velmi vítáme a těšíme se na spolupráci.

Docent David Vrána vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a poté absolvoval postgraduální studium na Onkologické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ve své postgraduální práci se věnoval genetickým polymorfismům biotransformačních enzymů u pacientů s karcinomem pankreatu. Postupně získal atestace z Radiační onkologie v roce 2013 a z Klinické onkologie v roce 2018. V roce 2017 obhájil habilitační práci na téma Radioterapie v komplexní léčbě karcinomu prsu.

Absolvoval odborné zahraniční stáže v MD Anderson Cancer Center - Gastrointestinal Medical Oncology Department v Houstonu (USA) a Department of Oncology v Aberdeen Royal Infirmary (Skotsko), kde působil opakovaně jako konzultant pro onkologii. Jako hlavní autor nebo spoluautor se podílel na více než 66 impaktovaných publikacích, s více než 500 citacemi; jeho H-index je v tuto chvíli 12. V současné době působí jako vedoucí Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín.

V rámci své klinické praxe se věnuje zejména nádorům horního gastrointestinálního traktu, karcinomu prsu a nádorům plic.

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D., je ženatý a má dvě dcery.