Úvodník 05/2016

Peter Grell - multidisciplinární přístup je dnes neodmyslitelnou součástí péče o onkologické pacienty. Jeho cílem je zabezpečit konstantně vysoce kvalitní a na aktuálních poznatcích založenou péči o pacienty. Řešení nádorů páteře si samo o sobě, vzhledem ke komplexnosti anatomie a bezprostředního vztahu k důležitým nervovým strukturám, žádá multidisciplinární přístup. Rozhodování o léčbě a její plánování by mělo vzejít z úzké spolupráce klinického onkologa, spondylochirurga (ortopeda), radiačního onkologa a neurologa.

Z těchto důvodů byla v rámci Masarykova onkologického ústavu ve spolupráci s Ortopedickou klinikou Fakultní nemocnice Brno v roce 2013 založena Spondylo-onkologická komise, která řeší danou problematiku u pacientů nejen z těchto dvou pracovišť. Umožňuje to soustředit pacienty s danou problematikou na jedno místo a standardizovat postupy této komplexní péče.

I když veliká část pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním má přítomno kostní postižení a asi u poloviny z nich je zasažena i páteř, z povahy tohoto postižení je často komplikované dodržovat nebo vypracovat jednotné guideliny platící pro všechny pacienty obecně. Také nemůžeme říci, že bychom měli dostatek vysoce kvalitních klinických studií věnujících se nádorům páteře. I z tohoto důvodu je soustředění zkušeností v rámci multidisciplinárního týmu výrazným přínosem. Ve snaze o sdílení těchto zkušeností jsme ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Brno a s ostatními pracovišti v České republice zorganizovali v roce 2015 1. národní spondylo-onkologické sympozium věnující se nádorům a metastatickému onemocnění páteře, jejich diagnostice a léčbě.

V tomto čísle Onkologické revue se podrobně věnujeme nádorům páteře. V úvodu shrnujeme obecnou patofyziologii kostního nádorového postižení a možnosti systémové terapie. Dále se věnujeme diagnostice nádorů páteře. Poté je podrobně probrána chirurgická problematika, skórovací systémy a možnosti spondylochirurgických intervencí. Nedílnou součástí této komplexní problematiky je i radioterapie, která udělala v posledních letech velmi výrazný pokrok. V druhé části revue naleznete krátké přehledové články onkologických diagnóz, které nejčastěji postihují skelet - nádory prsu, prostaty, ledviny a mnohočetný myelom.

I když celkové přežití pacientů s nádory páteře je závislé především na povaze a rozsahu primárního onemocnění, zdokonalení chirurgických a ozařovacích technik výrazně přispělo ke zlepšení kvality života onkologických pacientů, což je koneckonců základním cílem veškeré naší péče.