Úvodník 04/2019

04/2019

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v posledních letech jsme svědky poklesu incidence některých nádorů, jako je tomu například u nádorů plic nebo nádorů trávicího traktu. Incidence karcinomu prsu má však nadále stoupající tendenci. Proto se s touto diagnózou setkáváme v našich ambulancích čím dál častěji, a to i u žen v mladší věkové kategorii nebo u žen těhotných.

Léčba časného karcinomu prsu je léčbou kurativní, a proto by jí měla být věnována náležitá pozornost. Každá pacientka s časným karcinomem prsu by měla být konzultována v multidisciplinárním týmu. Precizní stanovení léčebného plánu v erudovaném týmu po zvážení všech faktorů týkajících se fenotypu nádoru, rozsahu onemocnění, přidružených nemocí, ale i sociálního zázemí nemocné je asi nejdůležitějším momentem v celé léčbě a může mít zásadní vliv na prognózu pacientky. Snahou moderní medicíny je minimalizace nutné léčby, ale bez vlivu na její bezpečnost a účinnost. K tomu je potřeba dostupnost kvalitních radiodiagnostických a molekulárně patologických metod, kvalitní chirurgické zázemí s dostupností plastické chirurgie, možnost genetického testování, znalost výsledků nejnovějších léčebných možností a doporučených postupů, ale i praktické zkušenosti.

Vliv konzultace v multidisciplinárním týmu je důležitým faktorem i u jiných diagnóz, jako např. u ovariálního karcinomu, a má zásadní vliv na přežití pacientů.

V novém čísle Onkologické revue, které se vám dostává do rukou, se můžete dočíst o některých novinkách v léčbě časného karcinomu prsu a ovariálního karcinomu, které pro vás mohou být užitečné v denní klinické praxi.

 

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno