Úvodník 02/2024

02/2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pořad paní Saskie Burešové Kalendárium je více než 30 let součástí nedělního dopoledne vysílání České televize. Milým a zábavným způsobem připomíná osobnosti nebo události doby minulé a současné. Ke konci každého dílu je vyslovená otázka pátrající po významné osobě nebo příběhu. Zahrajme si na „Kalendárium“. Víte, odkud pocházel Leopold von Dittel, který je považován za zakladatele urologie jako samostatného oboru? Medicínu studoval ve Vídni, začal pracovat jako soukromý lékař a v létě vypomáhal v lázních. Právě tam, v dnešních Trenčianských Teplicích, narazil na pacienty trpící urologickými problémy a začal se jejich léčbě více věnovat. V rámci své další kariéry od roku 1856 působil jako primář chirurgického oddělení ve Vídeňské všeobecné nemocnici, kde zaváděl nové postupy v oboru urologie, který z chirurgie vymanil jako samostatnou specializovanou odbornost. Stál u zrodu cystoskopie, vymýšlel a využíval inovativní diagnostické postupy.

Jako progresivní a osvícený člověk by měl určitě radost z významného pokroku v léčbě nádorů urotraktu. Potěšila by ho dostupnost a účinnost léčby pacientů s metastazujícím hormonálně senzitivním karcinomem prostaty. Zejména využití dvoj – kombinace androgen deprivační terapie s docetaxelem nebo abirateronem u pacientů s vysokým objemem/rizikem, případně s apalutamidem nebo enzalutamidem pro všechny podskupiny nemocných. Snad se brzy dočkáme úhrady tripletu s darolutamidem. Potěšily by ho velmi významné pokroky s dobře tolerovanou a přežití prodlužující léčbou 177Lu-PSMA-617 u pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty. Zaujalo by ho, že kombinace abirateronu s olaparibem prokázala sedmiměsíční prodloužení celkového přežití ve všech podskupinách, nevyjímaje skupinu pacientů s non-BRCA mutací. A také to, že je léčba metastazujícího karcinomu prostaty provázená velmi dobrou kvalitou života. Jistě by ocenil, že imunoterapie je přínosem v léčbě metastazujícího uroteliálního karcinomu, kde významně, s minimem nežádoucích účinků, doplňuje účinnost chemoterapie a také přináší dobré léčebné odpovědi v případě jejího selhání. A ještě více by „zíral“ na výsledky celkového přežití kombinace enfortumab vedotinu s pembrolizumabem u těchto nemocných. Jistě by pro něj bylo zadostučiněním, že imunoterapie, po letech neúspěchu cílené léčby, získala místo v adjuvantní terapii renálního karcinomu.

Znáte odpověď na úvodní otázku? Kde se Leopold von Dittel, který je považován za zakladatele urologie, jako samostatného oboru, narodil? Prozradím... stopy vedou na pomezí Moravy a Slezska – do Fulneku. Je výborné, že máme nejen v minulosti, ale i v současnosti nemocným s malignitami urotraktu co nabízet.

Přeji Vám klidný den.

Prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D.