Úvodník 02/2021

02/2021

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

toto číslo Onkologické revue je věnováno urologické onkologii.

Nádory močového ústrojí patří v české populaci k nejčastějším a karcinom prostaty si dlouhodobě udržuje mezi všemi nádory u mužů první místo v incidenci. Úmrtnost na tyto nádory je navzdory vysoké incidenci překvapivě nízká, i když důvody pro tento jev se liší u různých typů nádorů. Pro karcinom prostaty je charakteristický vysoký podíl pacientů s klinicky nerelevantním onemocněním (při přihlédnutí ke komorbiditám a věku pacientů). U nádorů močového měchýře se setkáváme s vysokým podílem povrchových lokalizovaných karcinomů, které jsou úspěšně léčitelné transuretrální resekcí. Pacienty s nádory varlat zase dovedeme účinně léčit i v pokročilých stadiích nemoci. Nádory ledvin se v České republice asi v 75 % zachytí v časném stadiu léčitelném operačně - to je důsledek dostupnosti kvalifikované zdravotní péče v podobě ultrazvukového vyšetření, často indikovaného pro nesouvisející potíže nebo preventivně.

Jaké byly nejdůležitější novinky v urologické onkologii za rok 2020 z pohledu onkologa? Můj pohled je následující:

  • Karcinom prostaty - pokrok v nových zobrazovacích a teranostických metodách, mezi nimiž vyniká zobrazení a léčba pomocí PSMA ligandu vázaného na radioaktivní izotopy.
  • Renální karcinom - nové možnosti kombinované léčby tyrosinkinázovým inhibitorem a imunoonkologickými léky a také prokázání dlouhodobého účinku imunoonkologických kombinací, které dosahují dlouhodobých odpovědí u některých pacientů s metastázami (tzv. de facto vyléčení).
  • Karcinom močového měchýře a další uroteliální nádory - prokázání zlepšeného přežití díky udržovací imunoterapii u pacientů po čtyřech až šesti cyklech chemoterapie podávané pro metastazující onemocnění.
  • Nádory varlat - bližší identifikace pozdních následků léčby, díky pokročilým databázím vztažená na dávkovou intenzitu prodělané chemoterapie.

 

S dalšími novinkami i pohledem předních odborníků na současnou onkologickou léčbu urologických nádorů se seznámíte v tomto čísle.

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.