Úvodník 02/2016

MUDr. Alena Šebková - přiznám se, že mne nikdy nenapadlo, že se budu podílet na sestavení časopisu určeného především lékařům- -onkologům.

Přibližně před rokem jsem byla oslovena ke spolupráci na tiskové konferenci, která se týkala onkologické prevence. Zamýšlela jsem se nad tím, jaké jsou vlastně možnosti prevence v onkologii, a především přemýšlela o tom, jak se na ní mohou podílet praktičtí pediatři. Dosud totiž byla naše spolupráce s onkology, především dětskými, zaměřena hlavně na umění včasné diagnostiky nádorů v dětském věku. Tato včasná diagnóza pak vede k podstatně větší naději na vyléčení a zařazení zpět do kvalitního života. V dětském věku ale vznik nádoru velmi těžko ovlivníme.

Po vyslechnutí sdělení paní docentky Tesařové jsem si uvědomila, že na onkologické prevenci, tedy v obecném významu na předcházení vzniku nádorového onemocnění, se vlastně mohou významnou měrou podílet, a vlastně již podílejí, praktičtí lékaři pro děti a dorost. Kromě vrozené dispozice se zde totiž uplatňuje úroveň zdravotní péče a z velké části životní styl.

 

ÚROVEŇ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Obor praktické lékařství pro děti a dorost je dosud základním oborem primární péče v České republice. Stejně jako u oboru všeobecné praktické lékařství se kromě nemocného jedince zabývá, a to z podstatné části, prevencí. Důraz na primární péči a prevenci klade i Světová zdravotnická organizace. Již v roce 1978 bylo Almaatskou deklarací zahájeno hnutí za zdraví pro všechny, které bylo založeno na primární zdravotní péči. Tempo a komplexnost změn ve zdravotnictví začaly nejdramatičtěji stoupat od počátku tohoto století.

Tyto změny zásadně proměnily podobu lékařské péče, povahu hrozeb pro lidské zdraví a strategie prevence. S nárůstem civilizačních chorob vystupuje prevence a primární péče do popředí jako nikdy předtím. Těmto chorobám, a onkologická onemocnění zde nemůžeme opomíjet, nelze předcházet bez silné infrastruktury primární péče. Zdravotní systém, jehož páteří je primární péče, přináší nejlepší výsledky zdravotní péče s nejnižšími náklady a maximální spokojeností uživatelů. V roce 2011 svolalo Valné shromáždění OSN zvláštní zasedání o prevenci a kontrole nepřenosných onemocnění. Vznikla strategie Zdraví 2020, kterou přijala i Česká republika. Prevence musí být základním kamenem globální reakce na tato smrtelná, náročná a ekonomicky nákladná onemocnění. Zdravotní systémy musí mít samozřejmě k dispozici specialisty a nemocnice. Musí mít však rovněž lékaře primární péče, kterým záleží na prevenci. Musí mít lékaře, kteří znají své pacienty dost dlouho a dost dobře na to, aby doopravdy zvládli zdraví jako celek, a to ve všech jeho různých dimenzích.

Ve světle těchto obecných zásad by v současné době mělo docházet k rozvoji obou základních oborů primární péče v ČR - praktického lékařství pro děti a dorost a všeobecného praktického lékařství.

 

ŽIVOTNÍ STYL

Ovlivnění životního stylu dětí a dorostu a výchova k zodpovědnosti za své zdraví jsou konkrétními úkoly dětských praktiků. Systém dlouhodobého a důvěrného vztahu s dítětem či dorostencem a jeho rodinou jsou k tomu základním předpokladem. Tak byla například ve spolupráci se Společností dorostového lékařství vypracována strategie prevence rizikového chování, tedy zjišťování rizika tolerance či užívání návykových látek (kouření, drogy, alkohol) v rámci preventivních prohlídek 13letých dětí.

Další oblastí, ve které se PLDD angažuje, je oblast výživy. Zástupci Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP jsou členy pracovní skupiny při Ministerstvu školství ČR, která se zabývá zásadami správné výživy předškoláků a školáků a zvýšením pohybových aktivit u dětí. Od roku 2013 se podílíme na zlepšení výživy dětí do tří let věku ve spolupráci se Společností pro výživu, Pracovní skupinou České pediatrické společnosti ČLS JEP. Výchozím bodem spolupráce se stala Studie výživy dětí do tří let věku, jejímž teoretickým základem je nové Doporučení pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii a výživu kojenců a batolat. Tato studie dala základ vzdělávání dětských praktiků i jejich sester, které se týká nových poznatků, zejména tzv. nutričního programování. To má význam právě v prevenci civilizačních chorob prostřednictvím výchovy rodičů a dětí ke zdravému stravovacímu stylu. V současné době se zabýváme i problematikou rizikových nedonošených dětí a jejich výživou a na druhém pólu výživou batolat. Vše je doplněno edukačními materiály jak pro lékaře, tak pro rodiče. Rozpracovanou máme i spolupráci se Společností dětské obezitologie na poli prevence obezity.

Ve svých ordinacích se samozřejmě zabýváme mnohými dalšími tématy - kojením, sluněním, sexuálním chováním, psychosomatickými obtížemi.

 

OČKOVÁNÍ

Kromě předchozích je další velkou oblastí, která je vlastní primární péči v dětském věku, očkování. Tato oblast je vlastně přenesenou pravomocí státu, což se dotýká povinného očkování, a velkým úkolem, v poslední době ne zcela jednoduchým, co se týče možnosti prevence dalších onemocnění, včetně onkologických. Kromě již dlouho existujícího očkování proti hepatitidě B, které můžeme považovat za prevenci karcinomu jater, nabývá v posledních letech na významu očkování proti lidskému papilomaviru, který je spojován ve velkém měřítku nejen s karcinomem děložního čípku, ale i s nádory v dalších lokalitách - anus, penis, a dokonce i s nádory v ORL oblasti. V situaci, kdy ve společnosti sílí názory zpochybňující opodstatnění a přínos očkování, není edukace na tomto poli jednoduchá a vyžaduje erudici a velkou trpělivost lékařů při edukaci rodičů i dětí či adolescentů.

 

SYSTÉM PREVENCE A VZDĚLÁVÁNÍ

Vysokou důležitost má systém preventivních prohlídek, který prakticky nemá v Evropě obdoby. Děti a adolescenti jsou až do 19 let zváni v pravidelných intervalech k prohlídkám a tyto prohlídky jsou prováděny prakticky u 100 % dětí a dorostu. Náplní prohlídky je nejen somatické vyšetření, ale důraz musíme dávat právě i na výchovu ke zdraví. Patří sem též poučení o možnostech samovyšetření (nádory prsů, nádory varlat) a informace o screeningových programech (pravidelné gynekologické prohlídky od dorostového věku, doporučení včasných vyšetření i na základě rodinné anamnézy).

K tomu, aby byly všechny výše uvedené programy úspěšné, aby mohly být realizovány všechny smysluplné akční plány v programu Zdraví 2020, abychom zvýšili perspektivu dlouhého, zdravého a aktivního života a aby stát nemusel vynakládat vysoké částky na léčbu závažných chorob, je nutný komplex opatření. Je nutné kvalitní vzdělávání lékařů, a to nejen specialistů, nejen pro péči v nemocnicích, ale i pro péči primární, kteří budou dlouhodobě vést své klienty. Je nutná mezioborová spolupráce lékařů založená na vzájemném respektu a ochotě předávat i přijímat zkušenosti těch druhých. Stejně tak je nutná podpora státu - nejen deklarovaná přijatými dokumenty, ale i ta skutečná.

V ostrém kontrastu k výše uvedenému je ale připravovaná novela zákona o vzdělávání, v níž je základní obor primární péče - praktické lékařství pro děti a dorost, který by s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti měl prodělávat dramatický rozvoj, určen k zániku.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat paní docentce Tesařové a paní primářce Bajčiové za spolupráci, ve které určitě budeme na poli onkologické prevence pokračovat. Chtěla bych také poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na tomto čísle, za velmi kvalitní sdělení. A doufám v prozření těch, kteří budou schvalovat novelu zákona o vzdělávání...