Úvodník 01/2020

01/2020

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

minulý rok byl opět ve znamení celé řady novinek v léčbě onkologických diagnóz. Aktuální číslo Onkologické revue si klade za cíl zrekapitulovat některé nejzajímavější výsledky klinických studií. V případě nádorů plic budou prezentovány výsledky studií s atezolizumabem u nemalobuněčného i malobuněčného karcinomu plic a současně představen alectinib jako nový standard léčby pacientů s prokázanou mutací ALK v první linii paliativní léčby. V případě karcinomu prostaty jsme se zaměřili na nové možnosti léčby nemetastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty, a na nové indikace přípravků cílených na androgenní receptory (androgen receptor targeted agents, ARTA) naopak u hormonálně senzitivního onemocnění. V případě karcinomu prsu jsme samozřejmě nezapomněli na molekulu abemaciclib, který spolu s palbociclibem a ribociclibem představuje zásadní posun v léčbě pacientek s metastazujícím hormonálně dependentním onemocněním.

S přáním všeho dobrého do roku 2020!

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Předseda redakční rady