Tumor agnostická terapie karcinomu žlučových cest

06/2021

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Pokročilé inoperabiiní choiangiokarcinomy patří mezi chemorezistentní nádory s mediánem přežití kolem 6 měsíců. Až u 50 % nemocných mohou být přítomny fúze v genu pro receptor fibroblastového růstového faktoru 2 (fibroblast growth factor receptor 2, FGFR2). Pemigatinib je malá cílená molekula registrovaná pro terapii pokročilých cholangiokarcinomů s fúzním genem FGFR2. Kazuistika popisuje první zkušenosti s léčbou tímto novým léčivým přípravkem.

 

Klíčová slova

cholangiokarcinom, FGFR fúze, pemigatinib, tumor agnostická léčba

 

SUMMARY

Advanced inoperable cholangiocarcinomas are among the chemoresistant tumors with a median survival of about 6 months. Fusions in the fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2) gene may be present in up to 50% of patients. Pemigatinib is a small targeting molecule registered for the treatment of advanced cholangiocarcinomas with the FGFR2 fusion gene. The case report describes the first experience with treatment with this new drug.

 

Key words

cholangiocarcinoma, FGFR fusion, pemigatinib, tumor-agnostic treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM