Terapie pacientů s metastatickým renálním karcinomem a renální insuficiencí

01/2016

Tomáš Buchler1, Alexandr Poprach2, Aneta Rozsypalová1

Onkologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

2   Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Počet pacientů s poruchou renálních funkcí je v populaci nemocných s metastatickým renálním karcinomem (mRCC) velmi vysoký v důsledku věku, komorbidit a vysoké prevalence předchozí nefrektomie. Pacienti s významnou renální insuficiencí (RI) jsou často vyloučeni z klinických studií. V retrospektivních studiích se prokázalo, že terapie pacientů s RI má podobné výsledky jako léčba nemocných s normálními renálními funkcemi, u pacientů s renální insuficiencí však více než v jiných případech vystupuje do popředí nutnost optimalizovat léčbu nežádoucích účinků cílené terapie.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

renální karcinom, renální insuficience, cílená léčba

 

SUMMARY

The prevalence of renal function impairment is very high in the population of patients with metastatic renal cell carcinoma (mRCC ) due to age, comorbidities, and prior nephrectomy. Patients with significant renal insufficiency (RI) are often excluded from clinical trials. Retrospective studies have shown that treatment of patients with RI has similar results in patients with normal renal function and in those with RI. However, the results underline the need to optimse the treatment of adverse effects of targeted therapies.

 

KEY WORDS

renal cell carcinoma, renal impairment, targeted therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM