Studie CheckMate 142

06/2021

MUDr. Pavel Vítek, Ph.D., MBA

Proton Therapy Center, Praha

 

SOUHRN

Mikrosatelitní nestabilita (microsatellite instability, MSI) je fenotypický znak kolorektálních karcinomů (colorectal carcinoma, CRCA) vznikajících na podkladě Lynchova syndromu a fenotypický znak cca 10-15 % sporadických CRCA. Genetický podklad spočívá v mutaci genů kódujících opravy DNA typu „mismatch repair", porucha se také označuje dMMR (deficient mismatch repair). Prognostický význam dMMR je nejistý, často ale dMMR souvisí s mutací BRAF, což pak je faktor jednoznačně prognosticky negativní. Biologické vlastnosti dMMR/MSI-high CRCA zahrnují výrazný lymfocytární infiltrát, dominantní peritoneální šíření, ale nízký metastatický potenciál, špatnou diferenciaci a negativní prediktivní význam pro chemoterapii fluorovanými pyrimidiny. Rostoucí využití biomarkerů umožňuje typizovat CRCA do čtyř základních typů - konsenzuální molekulární subtypy (consensus molecular subtypes, CMS), z nichž první „CMS1 - imunitní" zahrnuje právě dMMR a v mikroskopickém obraze je typický lymfocytárním infiltrátem. Právě u CMS1 lze predikovat dobrou odpověď na imunoterapii protilátkami proti receptoru programované buněčné smrti 1 (programmed cell death 1, PD-1), ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death-ligand 1, PD-L1), cytotoxickému antigenu 4 asociovanému s T lymfocyty (cytotoxic T-lymphocyte associated antigen 4, CTLA-4). Inhibitory PD-1, nivolumab a pembrolizumab, již získaly u dMMR CRCA oprávnění k použití. Studie CheckMate 142 je koncipována s cílem určit účinnost nivolumabu samotného nebo v kombinaci s dalšími přípravky u pokročilého CRCA, zejména dMMR CRCA, ale také u dalších typů. Uspořádání studie je poměrně složité, experimentální léčba se stratifikuje do šesti separátních kohort, každá má oddělená výběrová kritéria. Společné kritérium je pokročilé onemocnění metastazující nebo relabující bez možnosti řešení chirurgickým výkonem. Ve všech kohortách je také společný primární sledovaný parametr, a to hodnocení léčebné odpovědi včetně doby trvání odpovědi. Ukončení studie s plánovaným počtem 340 probandů je připravováno na rok 2022, nicméně již byly publikovány některé výsledky:

  • nivolumab v monoterapii u 74 nemocných s dMMR CRCA s progresí po chemoterapii nebo při intoleranci chemoterapie dosahuje kontroly onemocnění (disease control rate, DCR) u 63 %, kompletní regrese (complete regression, CR) u 2,7 %, parciální regrese (partial regression, PR) u 29,7 % pacientů. Medián doby trvání odpovědi není dosažen, medián přežití není dosažen. Tolerance je dobrá, toxicita stupně 3 a 4 je ojedinělá, pod 2 %;
  • nivolumab v kombinaci s ipilimumabem u 119 nemocných s dMMR CRCA s progresí po chemoterapii nebo při intoleranci chemoterapie dosahuje DCR u 80 %, CR u 3,4 %, PR u 51,3 %. Medián doby trvání odpovědi není dosažen, medián přežití není dosažen. Tolerance je dobrá, toxicita stupně 3 a 4 ojedinělá, do 2 %;
  • nivolumab v kombinaci s ipilimumabem u 45 nemocných s dMMR CRCA jako terapie první řady (bez předchozí chemoterapie) dosahuje DCR u 84 %, CR u 7 %, PR u 53 %. Medián doby trvání odpovědi není dosažen, medián přežití není dosažen. Tolerance je hodnocena jako dobrá, toxicita stupně 3-4 se vyskytuje ve 20 %.

 

Ve všech třech referovaných kohortách je účinek léčby nezávislý na expresi PD-L1, mutaci BRAF a KRAS a okolnosti Lynchova syndromu. Takto prezentovaná účinnost imunoterapie je evidentně lepší než účinnost dosud standardní léčby, chemoterapie v kombinaci s blokátory receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR) nebo blokátory angiogeneze. Odpověď je dlouhodobá při únosné toleranci. Výsledky studie CheckMate 142 mohou být podkladem pro změnu standardu. Naproti tomu zůstává řada otázek, které částečně ještě může zodpovědět pokračování studie. Není stále jasné, jaký benefit přináší kombinovaná imunoterapie oproti monoterapii, zejména z aspektu určité „nekonečnosti" terapie. Hlavní otázka ale je, jaký benefit může přinést imunoterapie u dalších typů CRCA, mimo CMS1, resp. mimo dMMR. Dosud dosažené výsledky studie CheckMate 142 jsou sice excelentní a pravděpodobně změní standardní postupy, ale vztahují se pouze na minoritní skupinu nemocných, byť s horší prognózou.

 

Klíčová slova

nivolumab, ipilimumab, mikrosatelitní nestabilita, mismatch repair, dMMR, kolorektální karcinom, PD-1, PD-L1, CheckMate 142.

 

SUMMARY

Microsatellite instability (MSI) is a phenotypic sign of colorectal cancer (CRCA) associated with Lynch syndrome or with ca 10-15% sporadic CRCA. MSI results of “DNA mismatch repair” genes mutation, therefore it is referred to as “dMMR” - deficient mismatch repair. Prognostic significance of dMMR is uncertain however dMMR is frequently linked to BRAF mutation, which acts as unequivocally negative prognostic factor. The biologic signs of dMMR/MSI-high CRCA include a rich lymphocyte infiltration, dominant peritoneal seeding, however a low metastatic potential, poor differentiation and negative prognostic power for fluoropyrimidine chemotherapy. The growing role of biomarker use allows to establish four basic types of CRCA (consensual molecular subtypes, CMS). The first of them, “CMS1 - immune” includes dMMR and the above mentioned lymphocyte infiltration belongs to its typical microscopic appearance. It is CMS1, for which a good response to immunotherapy anti-programmed cell death 1 (anti-PD-1), anti-programmed death-ligand 1 (anti-PD-LI) and anti-cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (anti-CTLA-4) may be predicted. PD-1 inhibitors, nivolumab and pembrolizumab have been approved for dMMR CRCA treatment. The primary objective of CheckMate 142 trial is the efficacy of nivolumab alone or in combination with other agents for the advanced CRCA, mainly but not exclusively dMMR. The trial design is rather complicated, the experimental treatment is stratified to six separate cohorts, each employing separate inclusion criteria. A common criterion is advanced disease metastatic or relapsing without an option of surgical treatment. There is a common primary objective for all cohorts - response rate, including response duration. The trial completion is planned for 2022 with planned number of 340 subjects. Some results have already been published:

  • nivolumab monotherapy in 74 patients with dMMR CRCA who had progressed on or after chemotherapy or have been intolerant of chemotherapy. The disease control rate (DCR) is 63%, complete regression (CR) 2,7%, partial regression (PR) 29,7%. Median of response duration is not reached, median survival not reached. There is a good tolerance, toxicity grade 3-4 rare, below 2%;
  • nivolumab in combination with ipilimumab in 119 patients with dMMR CRCA who had progressed on or after chemotherapy or have been intolerant of chemotherapy. The DCR is 80%, CR 3,4%, PR 51,3%. Median of response duration is not reached, median survival not reached. There is a good tolerance, toxicity grade 3-4 rare, up to 2%;
  • nivolumab in combination with ipilimumab in 45 chemotherapy naive patients with dMMR CRCA as first line therapy. The DCR is 84%, CR 7%, PR 53%. Median of response duration is not reached, median survival not reached. The tolerance is still found acceptable, grade 3-4 20%.

 

The treatment is independent of PD-L1 expression, BRAF or KRAS mutation and clinical history of Lynch syndrome in all three referred cohorts. The presented efficacy is apparently better compared to standard treatment, chemotherapy combined with EGFR inhibitors or antiangiogenic agents. The response is durable with an acceptable tolerance. The results of CheckMate 142 trial have a standard changing potential. However there remains a number of questions, some of them may be answered by the ongoing trial. It is still questionable what benefit the combination brings compared to monotherapy, taking in account a certain “infinity” of immunotherapy. Next there is a crucial question what benefit the immunotherapy will provide for other types of CRCA, except CMS1, dMMR respectively. Despite the results of CheckMate 142 trial are excellent and presumably will change standard, they are related to only a minor though poor prognosis group of patients.

 

Key words

nivolumab, ipilimumab, microsatellite instability, mismatch repair, dMMR, colorectal carcinoma, PD-1, PD-L1, CheckMate 142.

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM