Strategie léčby uroteliálního karcinomu

02/2023

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,2,3; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2; MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.4; MUDr. Sofya Al-Samsam1

1Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

2Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

3Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci

4Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

 

SOUHRN

Uroteliální karcinom je nejčastějším histologickým typem zhoubných nádorů močového měchýře. V léčbě neinvazivního uroteliálního karcinomu je standardem provedení transuretrální resekce s případnou instalací chemoterapie či vakcíny Bacillus Calmette-Guérin (BCG). Základním kurativním výkonem u nemetastazujícího invazivního uroteliálního karcinomu je provedení radikální cystektomie, které by měla předcházet neoadjuvantní chemoterapie s cisplatinou. U pacientů, kde radikální cystektomie možná není, je indikován záchovný protokol. Základem systémové léčby lokálně pokročilého či metastazujícího uroteliálního karcinomu je chemoterapie založená na cisplatině. Režimy bez podání cisplatiny mají horší léčebné výsledky. V posledních letech dochází k dalšímu rozvoji systémové terapie. Uroteliální karcinom močového měchýře patří mezi nádory ovlivnitelné imunoterapií. Největší přínos prokázaly protilátky proti kontrolním bodům imunitní reakce. V paliaci lze tuto léčbu indikovat jednak u pacientů po předchozím podání chemoterapie založené na platině, jednak v první linii u nemocných neschopných podstoupit chemoterapii založenou na platině. Novějším postupem je koncept udržovací imunoterapie po předchozím podání chemoterapie založené na platině. Dále se do léčebné strategie dostávají i nové tyrosinkinázové inhibitory či konjugované molekuly. Problémem je nejednoznačnost prediktivních faktorů imunoterapie.

 

Klíčová slova

uroteliální karcinom, metastázy, imunoterapie, udržovací léčba, biomarkery, PD-1/PD-L1

 

SUMMARY

Urothelial cancer is the most common histological type of bladder cancer. The standard of the treatment of non-invasive urothelial cancer is transurethral resection with possible installation of chemotherapy or Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccine. The curative therapy for non-metastatic invasive urothelial cancer is radical cystectomy combined by neoadjuvant chemotherapy based on cisplatin. In patients where radical cystectomy is not possible, a maintenance protocol is indicated. Chemotherapy based on cisplatin is the basis of systemic treatment of locally advanced or metastatic urothelial cancer. Regimens without cisplatin administration have worse treatment outcomes. In recent years, systemic therapy has been further developed. Bladder urothelial carcinoma is among the tumors that can be treated by immunotherapy. The checkpoints inhibitors of the immune response showed the greatest benefit. In the treatment of metastatic urothelial cancer checkpoints inhibitors can be indicated both in patients who have previously received platinum-based chemotherapy, and in the first line in patients unable to undergo platinum-based chemotherapy. A more recent approach is the concept of maintenance immunotherapy after prior administration of platinum-based chemotherapy. Furthermore, new tyrosine kinase inhibitors or conjugated molecules are also entering the treatment strategy. The problem is the ambiguity of the predictive factors of immunotherapy.

 

Key words

urothelial cancer, metastases, immunotherapy, maintenance therapy, biomarkers, PD-1/PD-L1

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM