Současný stav a perspektivy léčby malobuněčného karcinomu plic

08/2016

Miloš Pešek1, Jan Mužík2

Klinika pneumologie a ftizeologie, FN Plzeň

Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno, Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha

 

SOUHRN

Autoři podávají aktuální přehled literárních údajů z oblasti diagnostiky a terapie malobuněčného karcinomu plic (SCLC). Tento vysoce agresivní typ karcinomu plic je v České republice zjišťován u 14,8 % všech nemocných s diagnózou plicního karcinomu, v době stanovení diagnózy se u 87 % nemocných se SCLC prokazují již pokročilá stadia nemoci.

V přehledu jsou uvedeny prognostické faktory, způsob určování stadia onemocnění a doporučené léčebné postupy. Základem současné léčby SCLC je kombinovaná chemoterapie s radioterapií, spíše pak výjimečně i s chirurgickou léčbou. Z hlediska dosažení léčebné odpovědi se SCLC dělí na onemocnění chemosenzitivní, chemorezistentní a chemorefrakterní. V přehledu jsou uvedeny aktuální kombinace cytostatik v 1. a ve 2. léčebné linii, zdůrazněn je význam konkomitantní chemoradioterapie u limitovaných forem onemocnění i význam profylaktického ozáření mozku při dosažené remisi nádoru.

V blízké budoucnosti lze u SCLC očekávat i možnost využití protinádorové imunoterapie protilátkami proti CTLA-4 a PD-1/PD-L1, případně na bázi vakcín z dendritických buněk.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

malobuněčný karcinom plic, chemoterapie, konkomitantní chemoradioterapie, radioterapie, profylaktické ozáření mozku, chirurgická léčba, nádorová imunoterapie

 

SUMMARY

Authors present actual overview of informations on diagnostic and therapeutic procedures in small cell lung cancer (SCLC). This highly aggressive type of lung cancer is diagnosed in 14.8 % of Czech lung cancer patients. Vast majority of those patients, (87 %) suffer from advanced and metastatic disease in the time of diagnosis. In this issue are presented prognostic factors, staging diagnostic procedures and therapeutic recommendations.

The backbone of actual SCLC treatment is combined chemotherapy and radiotherapy and less frequently, carefully in selected cases, surgical procedures. SCLC should be have as chemosensitive, chemoresistent or chemorefractory disease. Actual cytostatic combinations used in 1st line treatment, different schedules of chemoradiotherapy, drugs used in second line treatment and schedules and timing of prophylactic brain irradiation are presented.

In near future, perspectively, there are some promissible data on antitumour immunotherapy based on anti CTLA-4 and anti PD-1/PE-L1 antibodies also in SCLC patients, or on dendritic cells modified vaccines.

 

KEY WORDS

small cell lung cancer, chemotherapy, concomitant chemoradiotherapy, chest radiotherapy, prophylactic brain irradiation, lung resections, cancer immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM