Současný standard patologického vyšetření NSCLC v České republice

03/2022

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Moderní klasifikace karcinomu plic zahrnuje nejen morfologické dělení na dlaždicobuněčný (skvamózní) karcinom, adenokarcinom a ostatní méně časté podtypy, ale rovněž integraci výsledků molekulárních vyšetření. Současným standardem prediktivního testování nemalobuněčného karcinomu plic (non-small cell lung cancer, NSCLC) v České republice je stanovení genomických alterací receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR), anaplastické lymfomové kinázy (anaplastic lymphoma kinase, ALK) a ROS1 (ROS proto-oncogene 1) u všech neskvamózních karcinomů a vyšetření exprese ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed death ligand 1, PD-L1) u všech NSCLC. S nárůstem terapeuticky relevantních prediktorů lze očekávat, že jedinou ekonomicky únosnou cestou do budoucnosti bude testování metodou sekvenování nové generace.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, NSCLC, prediktivní diagnostika, EGFR, ALK, ROS1, PD-L1, sekvenování nové generace

 

SUMMARY

The up-to-date classification of lung cancer includes not only the morphological subdivision into squamous cell carcinoma, adenocarcinoma and other less common subtypes, but also the integration of molecular testing. The current standard of predictive testing of non-small cell lung cancer (NSCLC) in the Czech Republic is the determination of genomic alterations of epidermal growth factor receptor (EGFR), anaplastic lymphoma kinase (ALK) and ROS1 (ROS proto-oncogene 1) in all non-squamous carcinomas and programmed death ligand 1 (PD-L1) expression in all NSCLC. With the increase in therapeutically relevant predictors, next generation sequencing is expected to be the only economically viable way for the future.

 

Key words

non-small cell lung carcinoma, NSCLC, predictive testing, EGFR, ALK, ROS1, PD-L1, next generation sequencing

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM