Současné standardy a pokroky v léčbě karcinomu žaludku

09/2016

Radka Obermannová, Peter Grell, Beatric Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

 

SOUHRN

Karcinom žaludku je onemocnění se špatnou prognózou; pětileté přežití je v případě lokálně pokročilého nádoru 20–40 %. Operace je základní léčebnou modalitou u lokálně pokročilého karcinomu. Chemoterapie přináší benefit v perioperačním podání, přínos adjuvantní chemoterapie nebyl u evropské populace zatím zhodnocen. U metastatického onemocnění je základem léčby systémová chemoterapie. Radioterapie se používá buď neadjuvantně, v případě karcinomu gastroezofageální junkce, a adjuvantně, konkomitantně s chemoterapií, u karcinomu žaludku. Probíhající studie TOPGEAR, ARTIST-II a CRITICS pomohou objasnit význam radioterapie v předoperačním a pooperačním podání. Stanovení HER2 je zatím jediným prediktivním faktorem v léčbě metastatického onemocnění. HER2 inhibice trastuzumabem je účinná u HER2 pozitivního karcinomu žaludku. Imunitní blokáda checkpoint inhibitory a léčba cílená proti nádorovým kmenovým buňkám představují vyvíjející se koncept v managementu léčby metastatického karcinomu žaludku. Skupina The Cancer Genom Atlas klasifikovala karcinom žaludku do skupin dle molekulární analýzy; EBV pozitivní nádory, skupina MSI high (nestabilní), chromozomálně nestabilní nádory (CIN) a skupina prognosticky nejzávažnější – chromozomálně stabilní nádory (CS). Jednotlivé skupiny mají výpovědní prognostickou hodnotu a budou pravděpodobně zásadní ve stratifikaci léčebných možností v rámci plánovaných klinických studií.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom žaludku/gastroezofageální junkce, chemoterapie, cílená léčba, checkpoint blokáda

 

SUMMARY

Gastric cancer is a disease with poor prognosis. In locally advanced cancer the 5-year overall survival is 20–40 %. Surgery is the corner stone of the treatment armamentarium. Chemotherapy given in perioperative setting is an important part of a comprehensive oncological approach. The role of adjuvant chemotherapy remains unclear in western population. Palliative chemotherapy is the most important treatment modality in metastatic disease. Radiotherapy is used as a part of neoadjuvant approach in oesophagogastric junction cancer and concurrently with chemotherapy in adjuvant setting. The ongoing trials TOPGEAR, ARTIST- II and CRITICS will enable us to define the position of radiotherapy in the locally advanced gastric cancer treatment algorithm. HER2-targeting with trastuzumab is effective in HER2-positive metastatic gastric cancer. Immune-checkpoint blockade and targeting cancer stemness-related signaling pathways are evolving concepts in the management of patients with metastatic gastric cancer. The Cancer Genome Atlas (TCGA) network has redefined the disease into four distinct subclasses regarding the molecular analysis, i.e. tumours with Epstein-Barr virus (EBV) infection, microsatellite unstable (MSI) tumours, tumours with chromosomal instability (CIN) and prognostic unfavorable tumours termed genomically stable (GS). These groups are associated with the prognostic features and should be involved in the design of innovative clinical trials.

 

KEY WORDS

gastric cancer/oesophagogastric junction, chemotherapy, targeted therapy, immune checkpoint blockade

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM