Současné postupy v léčbě akutních myeloidních leukemií

06/2022

MUDr. Miloslava Hisemová

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

 

SOUHRN

Akutní myeloidní leukemie (acute myeloid leukemia, AML) je heterogenní klonální nádorové onemocnění kostní dřeně vycházející z myeloidní vývojové řady hematopoézy. Postihuje převážně starší pacienty a řadí se k zřídkavým onkologickým onemocněním, protože tvoří kolem 1 % všech nádorových onemocnění. Od 70. let minulého století byla mladším pacientům nabízena k léčení AML základní indukční chemoterapie 3 + 7 (3 dny daunorubicin a 7 dnů cytarabin) a konsolidační chemoterapie (cytarabin) za hospitalizace s následnou možnou alogenní transplantací kostní dřeně a starším pacientům ambulantní léčba k brždění klonální proliferace leukemických myeloblastů. V nové éře po roku 2000 se objevuje termín cílená individualizovaná terapie za pomoci nových léků, které díky novým mechanismům ovlivnění leukemické buňky přímo blokací nebo aktivací patologického cíle na myeloblastu mají synergický účinek s dosavadní základní chemoterapií a nabízejí pacientům lepší výsledky. Článek poskytuje přehled současných trendů a možností v léčbě AML jak pro mladší, tak pro starší pacienty.

 

Klíčová slova

akutní myeloidní leukemie, cílená léčba, individualizovaná terapie

 

SUMMARY

Acute myeloid leukemia (AML) is a heterogeneous clonal cancer of the bone marrow arising from the myeloid developmental line of hematopoiesis. It mainly affects elderly patients and is classified as a rare oncological disease, as it accounts for around 1% of all cancer diseases. Since the 1970s, basic induction chemotherapy 3 + 7 (3 days of daunorubicin and 7 days of cytarabine) and consolidation chemotherapy (cytarabine) has been offered for the treatment of AML to younger patients with hospitalization followed by possible allogeneic bone marrow transplantation, and to older patients, outpatient treatment for inhibition clonal proliferation of leukemic myeloblasts. In the new era after 2000, the term targeted individualized therapy appears with the help of new drugs, which, thanks to new mechanisms of affecting the leukemia cell directly by blocking or activating the pathological target on the myeloblast, have a synergistic effect with the current basic chemotherapy and offer better results to patients. The article provides an overview of current trends and options in AML treatment for both younger and older patients.

 

Key words

acute myeloid leukemia, targeted treatment, individualized therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM