Současné možnosti léčby nivolumabem u nemocných s klasickým Hodgkinovým lymfomem

06/2022

MUDr. Jozef Michalka

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Nivolumab by měl být v současnosti lékem volby u pacientů s relapsem klasického Hodgkinova lymfomu po vysokodávkované chemoterapii a provedení autologní transplantace krvetvorných buněk. Vzhledem ke specifickému imunitnímu mechanismu účinku bez přímého cytotoxického vlivu na nádorové buňky, příznivému profilu toxicity a deklarované účinnosti i u jinak refrakterních případů je snahou využít jeho léčebný potenciál i v jiných léčebných schématech. V tomto přehledu zmiňujeme různé klinické situace a možnosti léčebného použití nivolumabu u nemocných s klasickým Hodgkinovým lymfomem s odkazem na publikované výsledky klinických studií.

 

Klíčová slova

Hodgkinův lymfom, relaps, transplantace, nivolumab, klinické studie

 

SUMMARY

Nivolumab therapy should be currently a first choice for patients with classic Hodgkin lymphoma relapsed after high-dose chemotherapy and autologous hematopoietic stem cell transplantation. Because of specific immune mechanism of action with no direct cytotoxicity on tumor cells, favorable toxicity profile and declared efficacy even in otherwise refractory cases there is an effort to use it in more therapy settings. In this review we mention different clinical situations and possibilities of therapeutic potential of nivolumab with references on clinical trials' results.

 

Key words

Hodgkin lymphoma, relapse, transplantations, nivolumab, clinical trials

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM