Současné možnosti adjuvantní chemoterapie u nemalobuněčného karcinomu plic

08/2016

Vítězslav Kolek

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN, Olomouc

 

SOUHRN

Adjuvantní chemoterapie se považuje za standardní metodu u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) stadií II a IIIA, v rámci studií i u stadia IB. Je indikována u pacientů s dobrým výkonnostním stavem (PS 0-1), o horní hranici věku se diskutuje. Doporučení se opírá o výsledky řady studií fáze III a rozsáhlých metaanalýz, které potvrdily vliv adjuvantní chemoterapie na snížení relativního rizika úmrtí i absolutní zlepšení pětiletého přežití. V léčbě je preferována cisplatina, nejčastěji s vinorelbinem, ale i s jinými cytostatiky, jako je paklitaxel, docetaxel, gemcitabin a pemetrexed. Studie s biologicky cílenou léčbou nebo podáváním vakcín zatím neprokázaly účinnost. Současné snahy směřují ke zlepšení účinnosti, snížení vedlejších účinků léčby a ke zpřesnění výběru pacientů. Jsou hledány prognostické a prediktivní biomarkery, které by umožnily personalizaci adjuvantní chemoterapie.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

adjuvantní chemoterapie, nemalobuněčný karcinom plic, personalizace

 

SUMMARY

Adjuvant chemotherapy is considered the standard method in non-small cell lung cancer (NSCLC) stage II and IIIA. In stage IB is recommended in frame of clinical studies. It is applied in patients with good performance status (PS 0-1), the age limits are discussed. Recommendation is based on the results of phase 3 studies and large meta-analyses, which proved relative benefit for risk of death, and absolute benefit for 5-year survival. Adjuvant cisplatinum-based chemotherapy is preferred, together with vinorelbine and other drugs like paclitaxel, docetaxel, gemcitabine and pemetrexed. Studies using biologically targeted therapy or vaccines did not proved to be effective yet. Nowadays trends are reaching the goals of better efficacy, side effects decrease and improvement in patients selection. The continual search for prognostic and predictive biomarkers, which can enable personalization of adjuvant chemotherapy in going on.

 

KEY WORDS

adjuvant chemotherapy, non-small cell lung cancer, personalization

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM