Současné a „budoucí“ možnosti léčby invazivního uroteliálního karcinomu močového měchýře

02/2024

MUDr. Martin Palkovský; prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA; PharmDr. MUDr. Jan Dvořák; MUDr. Eva Kindlová

Onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Uroteliální karcinom močového měchýře je poměrně frekventní zhoubné onemocnění, které nejčastěji postihuje muže kuřáky starší 65 let věku. Léčba časných stadií onemocnění zaznamenala významné zlepšení, léčba lokálně pokročilého a metastazujícího uroteliálního karcinomu dlouho zůstávala založená pouze na chemoterapii na bázi cisplatiny. Ačkoli bylo za posledních 20 let zkoušeno mnoho nových léčiv, žádné neprokázalo významné zlepšení léčebných výsledků až doposud. Enfortumab vedotin nejprve získal registraci k léčbě pacientů s pokročilým uroteliálním karcinomem, který progredoval po chemoterapii a imunoterapii. Následně americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v prosinci 2023 udělil zrychlené schválení enfortumab vedotinu v kombinaci s pembrolizumabem pro léčbu pokročilého uroteliálního karcinomu v první linii. Tento článek poskytuje přehled současných a možných budoucích způsobů léčby pokročilého uroteliálního karcinomu. Cílem je poskytnout ucelený a aktuální souhrn dostupných možností léčby uroteliálního karcinomu, včetně jejich omezení a vyhlídek do budoucna.

 

Klíčová slova

uroteliální karcinom, nádory močového měchýře, enfortumab vedotin, pembrolizumab, avelumab, chemoterapie, MIBC

 

SUMMARY

Urothelial carcinoma of the bladder is a relatively common malignancy that most commonly affects male smokers over the age of 65. Treatment of early stages of the disease has seen significant improvements, while the treatment of locally advanced and metastatic urothelial carcinoma has long remained based solely on cisplatin-based chemotherapy. Although many new drugs have been tried over the past 20 years, none has shown significant improvement in treatment outcomes to date. Enfortumab vedotin first received marketing approval for the treatment of advanced urothelial carcinoma that has progressed after chemotherapy and immunotherapy. Subsequently, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) granted accelerated approval to enfortumab vedotin in combination with pembrolizumab for the first-line treatment of advanced urothelial carcinoma in December 2023. This article provides an overview of current and potential future treatments for advanced urothelial carcinoma. The aim is to provide a comprehensive and up-to-date summary of the available treatment options for urothelial carcinoma, including their limitations and future prospects.

 

Key words

urothelial carcinoma, bladder tumors, enfortumab vedotin, pembrolizumab, avelumab, chemotherapy, MIBC

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM