Souběžná chemoterapie a radioterapie karcinomu plic

08/2016

Milada Zemanová

Onkologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Konkomitantní chemoradioterapie (konkomCRT) je jednoznačně léčbou volby u pacientů s inoperabilním plicním karcinomem malobuněčného i nemalobuněčného typu v případě výkonnostního stavu PS 0-1, kdy nabízí nejdelší přežití za cenu vyšší akutní toxicity, hlavně jícnové. Standardní dávkou je 60-66 Gy/30-33 frakcí/6-6,5 týdne, zvyšování dávky se mimo kontrolované klinické studie nedoporučuje pro riziko toxicity. Souběžná chemoterapie je založena na cisplatině nebo karboplatině, v kombinaci s platinovým derivátem se podává etoposid, paklitaxel, docetaxel, vinorelbin nebo pemetrexed. I když používané protokoly někdy podávají chemoterapii v celkové době 12 týdnů, není ve skutečnosti doklad o prospěchu indukční nebo konsolidační chemoterapie mimo dobu radioterapie. Zahájení radioterapie se doporučuje nejpozději po druhém indukčním cyklu.

Konkomitantní chemoradioterapie je indikována též předoperačně nebo pooperačně. Předoperační konkomCRT je možností u resekabilního stadia IIIA (minimální N2 a možnost lobektomie). Předoperační konkomCRT je doporučena pro resekabilní tumory horního sulku. Stanovení resekability v trimodální léčbě má být provedeno před zahájením jakékoli léčby. Pacienti ve stadiu peroperačně uzavřeném jako pN2+ mají prospěch z pooperační radioterapie (PORT) přidané k adjuvantní chemoterapii. Optimální sekvence PORT nebyla stanovena, obvykle po chemoterapii. PORT konkomitantně s adjuvantní chemoterapií je možná bezpečně u „fit“ nemocných a je doporučena v případě pozitivního okraje (R1 nebo R2 resekce).

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nemalobuněčný karcinom plic, malobuněčný karcinom plic, konkomitantní chemoradioterapie

 

SUMMARY

The standard of care for patients with inoperable non-small cell lung cancer and limited disease small cell lung cancer in PS 0-1 is concurrent chemoradiotherapy. This therapy offer best survival with higher rate of acute radiation esophagitis. Standard dose is 60-66 Gy/30-33 fractions/6-6,5 weeks, escalation of dose is not recommended out of clinical trials for risk of toxicity. Concurrent chemotherapy is based on platinum dublets with etoposid, paclitaxel, docetaxel, vinorelbine or pemetrexed. Duration of chemotherapy in chemoradiation protocols can be up to 12 weeks, but evidence for benefit of induction or consolidation chemotherapy out of radiation time is lacking. Start of radiation is recommended after the second induction cycle at the latest.

ConcomCRT should be recommended as preoperative or postoperative course as well. Preoperative concomCRT is an option for patients with resectable stage IIIA (minimal N2 and treatable with lobectomy). Preoperative concomCRT is recommended for resectable superior sulcus tumors. The determination of resectability in trimodality therapy should be made prior to initiation of all treatment. In patients upstaged surgically to N2+, postoperative radiotherapy (PORT) appears to improve survival as an adjunct to postoperative chemotherapy. Optimal sequence of PORT is not established, generally is administered after chemotherapy. PORT with concurrent chemotherapy can be administered safely in medically „fit“ patients. PORT with concurrent chemotherapy is recommended in case of positive resection margins (R1 or R2).

 

KEY WORDS

non-small cell lung cancer, small cell lung cancer, concurrent chemoradiotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM