Sekvenční terapie u metastazujícího kolorektálního karcinomu

03/2019

MUDr. Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Nespokojenost se současným stavem komplexní léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu vede k hlubšímu analyzování správné volby po sobě následujících linií léčby. Metastazující kolorektální karcinom zůstává ve většině případů nevyléčitelný, ačkoliv máme k dispozici celou řadu cytostatik a biologickou léčbu. Jako klíčová pro výsledek celé léčby se jeví správná volba 1. linie. Výběr vychází ze znalosti biologických markerů RAS a BRAFa klinických faktorů. Výsledek následných linií závisí na volbě správné 1. linie. Ve 2. linii se uplatňují antiangiogenní látky (bevacizumab, ramucirumab a aflibercept). Inhibitory receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR) nezvyšují přežití ve 2. linii. Třetí linie léčby je závislá na molekulárním vyšetření nádoru. Znalost stavu mutace RAS a BRAF určí, zda použijeme protilátky anti-EGFR nebo inhibitory BRAF a MEK. Stav mikrosatelitové stability je určující pro použití imunoterapie (pembrolizumab, nivolumab a ipilimumab). Správné pochopení mechanismů výběru sekvenční terapie a její deeskalace a reeskalace může vést k prodloužení pozitivního výsledku léčby. Je důležité pochopit i význam progrese v kontextu probíhající léčby. Je významný rozdíl mezi progresí při plné léčbě nebo deeskalované léčbě. Právě deeskalovaná léčba umožňuje použít opětovně látku, která byla použita na začátku léčby. Ke správnému řízení sekvenování léčby by měla přispět znalost molekulárního profilu nádorů, který se jeví jako zásadní při volbě léčby v 1., 2. a 3. linii. Právě selektivní tlak léčby na buněčné subpopulace nádoru limituje úspěšnost následující léčebné linie.

 

Klíčová slova

metastazující kolorektální karcinom, sekvenční léčba, molekulární profil nádoru

 

SUMMARY

Dissatisfaction with the current state of the complex metastatic colorectal cancer treatment leads to a deeper analysis of the right choice of consecutive treatment line. Metastatic colorectal cancer remains incurable in most cases. We have a variety of cytostatics and biological treatments available. The right choice for the 1st line of treatment, which is crucial for the outcome of the whole treatment, seems to be crucial. The selection is based on knowledge of biological markers of RAS and BRAF and clinical factors. The result of successive lines depends on choosing the correct 1st line. In the 2nd line, anti-angiogenic agents (bevacizumab, ramucirumab and aflibercept) were used. Epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitors do not increase 2nd-line survival. The 3rd line is dependent on the molecular examination of the tumor. Knowing the status of the RAS BRAF mutation determines whether we use anti EGFR antibodies or BRAF and MEK inhibitors. The state of microsatellite stability is critical to the use of immunotherapy (pembrolizumab, nivolumab, and ipilimumab. Proper understanding of the mechanisms of selection of sequential therapy and its de-escalation and re-escalation may lead to prolonged positive treatment outcomes. A significant difference between progression to full treatment or de-escalated treatment, the latter allowing reuse of the substance that was used at the start of treatment, knowledge of the molecular profile of tumors that appears to be essential in the choice of treatment should contribute to the correct management of treatment. In the 1st, 2nd and 3rd line of therapy, the selective pressure of treatment on cell subpopulations of the tumor limits the success of the next treatment line.

 

Key words

metastatic colorectal carcinoma, sequential treatment, molecular tumor profile

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM