Screening kolorektálního karcinomu

06/2018

MUDr. Tomáš Grega, doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Screening kolorektálního karcinomu představuje účinný nástroj redukce incidence a mortality tohoto onemocnění. Dokládají to jak epidemiologická data, tak mikrosimulační modely. Efektivního screeningu kolorektálního karcinomu lze dosáhnout pouze na bázi populačního screeningového programu, kde je každý jedinec osloven a pozván k vyšetření. Pokrytí screeningem v České republice dlouhodobě nedosahuje minimální hodnoty podle mezinárodních doporučení, kde je cíl alespoň 45 %. Tyto výsledky ukazují, že je zde stále prostor ke zlepšování. Zejména je nutné pokračovat v adresném zvaní a ve snahách o vyšší pokrytí cílové populace, například snížením dolní věkové hranice pro screeningovou kolonoskopii a zavedením centrálního úřadu pro adresné zvaní s jednotným vyhodnocováním testů na okultní krvácení.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, epidemiologie, populační screening, adresné zvaní, screeningové testy

 

SUMMARY

Colorectal cancer screening is an effective tool for reducing the incidence and mortality of this disease. This is demonstrated by epidemiological data and microsimulation models too. Effective colorectal cancer screening can be achieved based on a population screening program where each individual is addressed and invited to the screening. Screening in the Czech Republic does not reach the minimum recommended coverage according to the international recommendation, where the target coverage by screening is at least 45 % of population. These results show that there is still space for improvement, especially there is needed to continue with address invitation to screening and continue in efforts to increase coverage by screening, for example by lowering the age limit for screening colonoscopy and introducing a central office for address invitations with a central evaluation of occult blood tests.

 

KEY WORDS

colorectal cancer, epidemiology, population-based screening, address invitation, screening tests

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM