Screening kolorektálního karcinomu

13/2016

Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D., MUDr. Tomáš Grega, MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.

Interní klinika, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Kolorektální karcinom představuje ve vyspělých zemích druhou nejčastější příčinu úmrtí na malignitu u obou pohlaví. Screening kolorektálního karcinomu, jako nástroj sekundární prevence, prokazatelně snižuje incidenci a mortalitu tohoto onemocnění. Umožňuje zachytit nejen prekancerózní léze, ale také časná stadia kolorektálního karcinomu, která lze účinně léčit. Pozitivní účinek screeningu na epidemiologii kolorektálního karcinomu vedl k jeho zakomponování do základních standardů primární preventivní péče. V České republice byl zahájen Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v roce 2000. Týká se asymptomatických jedinců, kteří jsou starší 50 let a mají negativní osobní a rodinnou anamnézu kolorektální neoplazie. Mezi základní nástroje screeningu v České republice patří testy na okultní krvácení do stolice a kolonoskopie. Zavedením populačního screeningového programu adresným zvaním v roce 2014 došlo ke zvýšení účasti cílové populace na screeningu na 30,8 %.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, screening, epidemiologie, kolonoskopie, testy na okultní krvácení do stolice

 

SUMMARY

In developed countries, colorectal cancer represents the second most common cause of deaths from malignancy in both sexes. Screening of colorectal cancer, as a tool of secondary prevention, lead to reduction of the incidence and mortality of this disease. It allows to capture not only the precancerous lesions, but also the earlier stages of colorectal cancer, which can be effectively treated. Positive effect of screening to epidemiology of colorectal cancer led to its incorporation into the basic standards of preventive health care. In the Czech Republic the National CRC screening program was launched in 2000. It is focused to asymptomatic individuals over 50 years old, who have a negative personal and family history of colorectal neoplasia. The basic tools of colorectal cancer screening in the Czech Republic include fecal occult blood test and colonoscopy. Introduction a population based screening program by addressed invitation in 2014 led to increase the participation of the target population for screening to 30.8%.

 

KEY WORDS

colorectal cancer, screening, epidemiology, colonoscopy, fecal occult blood tests

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM