Radioterapie v léčbě metastatického postižení páteře

05/2016

Marek Slávik, Ludmila Hynková, Petr Burkoň, Tomáš Kazda, Pavla Navrátilová, Pavel Šlampa

Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, LF MU a FN, Brno

 

SOUHRN

Radioterapie je účinnou metodou v paliativní léčbě metastatického postižení páteře. Ozáření kostních metastáz včetně metastáz do oblasti skeletu páteře je nejčastěji indikovanou paliativní radioterapií u generalizovaného nádorového onemocnění. Radioterapie bývá indikována pro její analgetický efekt a pro zpevnění kosti reosifikací v prevenci vzniku patologických fraktur. Má své místo i v léčbě nejzávažnější komplikace metastáz do obratlů - syndromu míšní komprese. Práce sumarizuje možnosti, indikace a praktické aspekty plánování standardní radioterapie s důrazem na metastatické postižení páteře. Dále se zabývá možnostmi a postavením stereotaktické extrakraniální radioterapie (stereotactic body radiotherapy - SBRT) v léčbě metastatického postižení páteře, která se jeví jako metoda efektivnější, s velkým potenciálem do budoucna.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

radioterapie, kostní metastázy, páteřní metastázy, SBRT - stereotaktická extrakraniální radioterapie, kompresivní fraktura, míšní komprese

 

SUMMARY

Radiotherapy is an effective method in the palliative treatment of metastatic spine disease. Irradiation of bone metastases, including bone metastases in the spine is the most frequently used type of radiotherapy in the palliative setting in case of generalized disease. Radiotherapy is usually indicated for a good analgetic effect and its ability to strengthen the bones by restoration of osiffication and in prevention of pathological fractures. It plays an important role in the treatment of the most serious complication of spinal impairment - spinal cord compression. The current review summarizes options, indications and practical aspects of standard radiotherapy planning with an emphasis on metastatic spine disease and also summarizes the possibilities and the status of stereotactic body radiotherapy (SBRT) in the treatment of metastatic spine disease. SBRT appears to be a more effective method, with important future implications.

 

KEY WORDS

radiotherapy, bone metastases, spinal metastases, SBRT - stereotactic body radiotherapy, compresive fracture, spine cord compression

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM