Radioterapie jako součást komplexní terapie metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

02/2022

Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Systémová terapie je standardem léčby pacientů s metastazujícím hormonálně senzitivním karcinomem prostaty. Nedávné výsledky studií však prokazují, že léčba zářením u některých pacientů může dále onkologické výsledky zlepšit. Jedná se o ozáření primárního nádoru, tedy prostaty, i ozáření metastáz. U určité podskupiny pacientů s nízkoobjemovým onemocněním ozáření prostaty zlepšuje celkové přežití. U oligometastatického onemocnění ozáření metastáz zlepšuje přežití bez progrese a také oddaluje dobu do zahájení androgenní deprivace. Léčba zářením se tak stává součástí komplexní léčby metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.

 

Klíčová slova

hormonálně senzitivní, na metastázy cílená terapie, oligometastatické onemocnění, karcinom prostaty, stereotaktická radioterapie

 

SUMMARY

Systemic therapy is the standard of care for patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer. However, recent results from studies show that radiation therapy can further improve cancer outcomes in some patients. It is the irradiation of the primary tumor, i.e. the prostate, as well as the irradiation of metastases. In a subset of patients with low-volume prostate disease, radiation improves overall survival. In oligometastatic disease, irradiation of metastases improves progression-free survival and also delays the time to onset of androgen deprivation. Radiation therapy thus becomes part of a comprehensive treatment for metastatic hormone-sensitive prostate cancer.

 

Key words

hormone sensitive, metastasis directed therapy, oligometastatic disease, prostate cancer, stereotactic radiation therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM