Radikální prostatektomie u oligometastatického karcinomu prostaty - ano, nebo ne?

02/2023

Doc. MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU

Urologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Radikální prostatektomie u primárně metastazujícího karcinomu prostaty je kontroverzním tématem. Zvýšený zájem o toto téma vyvstává v souvislosti s dostupností citlivých zobrazovacích metod a detekcí tzv. oligometastatického onemocnění, kdy kombinace lokální a systémové léčby může být pro vybrané pacienty přínosná. Článek přináší souhrnnou informaci o postavení cytoredukční radikální prostatektomie v léčbě metastazujícího karcinomu prostaty s důrazem na potenciální indikace, peroperační výsledky, multimodální léčbu a onkologické výsledky v kontextu aktuálně dostupných, poměrně heterogenních dat různé kvality. Při absenci kvalitních prospektivních randomizovaných klinických studií (a tedy s nutností opatrné interpretace) může cytoredukční radikální prostatektomie v kombinaci s hormonální léčbou prodloužit přežití bez progrese, nádorově specifické i celkové přežití. Ve srovnání se samotnou hormonální léčbou vede operace k významné redukci lokálních komplikací spojených s progresí onemocnění. Funkční výsledky a výskyt komplikací se neodlišují od radikální prostatektomie prováděné pro vysoce rizikový lokalizovaný karcinom prostaty.

 

Klíčová slova

cytoredukční, karcinom prostaty, lokální léčba, oligometastatický, radikální prostatektomie

 

SUMMARY

Radical prostatectomy in primary metastatic prostate cancer remains controversial. With the availability of sensitive imaging methods and the detection of so-called oligometastatic disease, an increased interest in the topic has arisen in recent years, suggesting a benefit of combination of local and systemic treatment for selected patients. The article provides a summary on the role of cytoreductive radical prostatectomy in the treatment of metastatic prostate cancer with an emphasis on potential indications, perioperative results, multimodal treatment, and oncological efficacy based on currently available, heterogeneous data of varying quality. In the absence of high-quality prospective randomized controlled trials (and thus with the need of cautious interpretation), cytoreductive radical prostatectomy in combination with hormonal therapy may prolong progression free survival, cancer specific survival, and overall survival. Compared to hormonal treatment alone, surgery leads to significant reduction of local complications associated with disease progression. Functional outcomes and incidence of complications do not differ from radical prostatectomy performed for high-risk localized prostate cancer.

 

Key words

cytoreductive, local treatment, oligometastatic, prostate cancer, radical prostatectomy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM