Průlomová bolest nádorová

01/2024

Doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.

KARIM, Centrum pro léčbu bolesti, 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Průlomová bolest představuje přechodné zhoršení bolesti u pacientů s dobře kontrolovanou základní bolestí. U většiny pacientů dosahuje průlomová bolest svého maxima během 5-15 minut, je většinou obtížně předvídatelná; až 48 % pacientů udává, že záchvat nedokážou nikdy předpovědět a pouze 19 % pacientů udává, že příchod ataky poznají vždy. Chronickou neuropatickou bolest lze připsat mnohočetné etiologii nádorů nebo metastázám. Včasné zahájení léčby atak průlomových bolestí je prevencí neadekvátního zvyšování základní dávky opioidu a brání následné kumulaci nežádoucích účinků léčby opioidy. Transmukózní fentanyl je určen k optimálnímu řešení atak průlomových bolestí s rychlým nástupem u onkologických pacientů.

 

Klíčová slova

průlomová bolest, nádorová bolest, základní bolest, epizoda bolesti, neuropatická bolest, opioidy, transmukózní fentanyl

 

SUMMARY

Breakthrough pain represents a transient worsening of pain in patients with well-controlled background pain. In the majority of patients, breakthrough pain reaches its peak within 5-15 minutes and is usually difficult to predict, with up to 48% of patients reporting that they can never predict an attack and only 19% of patients reporting that they always recognize the start of an attack. Chronic neuropathic pain can be attributed to multiple tumor etiologies or metastases. Early initiation of treatment of breakthrough pain attacks prevents inadequate increases in the background opioid dose and prevents subsequent accumulation of adverse effects of opioid therapy. Transmucosal fentanyl is indicated for the optimal management of breakthrough pain attacks with rapid onset in cancer patients.

 

Key words

breakthrough pain, cancer pain, background pain, pain episode, neuropathic pain, opioids, transmucosal fentanyl

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM