Prognostický význam primárních řasinek ve vztahu k vybraným parametrům nádorového mikroprostředí světlobuněčného karcinomu ledvin

04/2020

MUDr. Aneta Rozsypalová1; MUDr. Blanka Rosová2; Mgr. Alžběta Filipová, Ph.D.3; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.4; Mgr. Renata Chloupková5; MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,6; MUDr. Jan Prokš1; prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.2; prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.7; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.8; doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.1; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.1

1 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

2 Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

3 Katedra radiobiologie, FVZ, Hradci Králové, UO, Brno

4 Oddělení patologie, Oblastní nemocnice Kolín

5 Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno

6 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s.

7 Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

8 Onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

V histologických vzorcích resekátu ledvin 104 pacientů se světiobuněčným karcinomem ledvin byla retrospektivně imunofluorescenčně vyšetřena frekvence výskytu primárních řasinek. Ostatní parametry byly vyšetřeny imunohistochemicky. Medián celkového přežití (overall survival, OS) byl signifikantně delší u pacientů s nižší frekvencí výskytu primárních řasinek (< 0,002) než u pacientů s vyšší frekvencí primárních řasinek (> 0,002) (p < 0,001). Medián OS byl signifikantně delší u pacientů s nižší expresí (< 25 %) CD8+ TIL (tumor infiltrující lymfocyty) v porovnání s pacienty s vyšší expresí (> 25 %) CD8+ TIL (p = 0,006). Medián OS byl signifikantně delší u pacientů s nižší expresí (< 25 %) PD-1 (receptor programované buněčné smrti 1) než u pacientů s vyšší expresí (> 25 %) PD-1 (p = 0,006). Tato studie poskytuje data o prognostickém významu primárních řasinek ve vztahu k vybraným parametrům nádorového mikroprostředí světlobuněčného karcinomu ledvin.

 

Klíčová slova

světlobuněčný karcinom ledvin, primární řasinky, receptor programované buněčné smrti 1 (PD-1), CD8+ tumor infiltrující lymfocyty

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM